Kiti

Lietuvių liaudies patarlės apie laimę.

1. yra busilas ant stogo, bus ir laimė pastogėj
2. visus pirma leisk, pats paskui eik – visada laimėsi
3. vilkas vilkęs pames, ale nelaimė su meška
4. vienos nelaimės spaudžiamas neverk
5. vieniem laimė gražiausia, kitiem vargai didžiausi
6. varlės dainuoja, laimė dejuoja
7. vargo nepatyręs, laimės neragausi
8. vanduo laimės neatneš, tik toliau nuneš
9. užeina ir gulinčiam bėda
10. tylėdamas neįkrisi per liežuvį į nelaimes
11. turtas naudos turi, meilės, laimės neturi
12. turtai laimės neduoda
13. turi pinigų – bylą laimėsi
14. turi laimę – musėt, benkartas
15. turėti benkarto laimę
16. toj trobelėj gal laimelė džiaugtis ir gėrėtis
17. tikroji laimė esti sielos ramybėje
18. tėmyk, iš kur laimė atjos
19. tavo laimė, mano nelaimė
20. tas laimingas, kurs laimės neieško
21. taip laimė lėmė
22. surasti laimę savomis jėgomis
23. sunku ūkį vilkti, kad laimės nėra
24. sunku gaspadoriauti, kad laimės nėra
25. Šukštos per nelaimę protas sumišo, kantančius žydams įkišo
26. šukės laimę neša
27. su laime ir grybaut sekasi
28. su jaunyste nelaimėjęs, ką senatvėj gausi
29. su gerkle nieko nelaimėsi
30. su baime maža laimė
31. staugia kaip šuo, nelaimę nujausdamas
32. skausmo neragavęs, laimės nepažinsi
33. Skapiškiai kad mieste tiltą pastatys, laimę dėl savęs pamatys
34. Šiukštos per nelaimę protas sumišo, todėl Kantaučius žydams įkišo
35. rūpindamiesi kitų laime, surandame ir savąją
36. reikia mokėti laimę laikyti
37. priverstinoji meilė laimės neatneša
38. pribūk, laime, atsiras gentys ir prieteliai
39. prarasta laimė nebesugrįžta
40. po laime grybų raut
41. pinigų neturėsi – bylą pralaimėsi
42. pinigai laimės neatstoja
43. pažinsi prietelį nelaimėje
44. patkava laimę neša
45. paskui laimę pavydas sekioja
46. pasaga laimę atneša
47. paplaukiui glostydamas daugiau laimėsi
48. pamatęs ateinant nelaimę, ir vartus atkelk
49. pagauti laimę lengva, o išlaikyti ją sunku
50. nuskilo laimė
51. nuo savo nelaimės niekur nepabėgsi
52. nuo savo nelaimės nė po puodu nepasivoši
53. nuo laimės į nelaimę žingsnis, nuo nelaimės į laimę žygis
54. nors po puodu pasivožk – nelaimė suras
55. norint čia išbėgsi, tai kitur nelaimė atsitūpusi laukia tavęs
56. nieko nepradėsi, nieko nelaimėsi
57. niekados nėra tokios didžios nelaimės, kad nebūtų dar didesnės
58. niekados nepasitikėk tuo draugu, kuris apleidžia tave nelaimėje
59. nežinai savo laimės ir nelaimės
60. neverk nelaimėje, nesidžiauk laimėje
61. nestatyk savo laimės rūmus ant kito griuvėsių
62. nesijuok iš kito nelaimės
63. nesigirk, kad klojasi, nes nelaimė gali už durų stovėti
64. nesidžiauk laimėjęs, nedejuok pralaimėjęs
65. nesidžiauk laime, prisišauksi nelaimę
66. nesidžiauk kitų bėdom, gali sulaukti ir savų
67. nesidžiauk iš svetimos nelaimės
68. nėra meilės – nėra laimės
69. nelauk laimės į nagus įpuolant
70. nelaimės vilnimis plūsta ant žmonių
71. nelaimės vaikščioja po žmones, o žmonės – po nelaimes
72. nelaimės vaikščioja ne tvorom, o žmonių galvom
73. nelaimės priskubina senatvę
74. nelaimės niekas nenori
75. nelaimės neišvengsi užmerkęs akis
76. nelaimės ir vargai eina ne miškais, o žmonių sprandais
77. nelaimės apniks, laimės paliks
78. nelaimėje žmogus prie visko griebiasi
79. nelaimėje visuomet draugui padėk
80. nelaimėje protingas pats save kaltina, o kvailys – kitus
81. nelaimėje neverk, bet žiūrėk, kaip išsisukti
82. nelaimėje duok ne plauką, bet ranką
83. nelaimei atslinkus, vilkies praslinksiant
84. nelaimė visada po pirm eina, o laimė paskui
85. nelaimė traukia
86. nelaimę sutinki, pro laimę praeini
87. nelaimė pergalėtiems
88. nelaimė nemiega
89. nelaimė nelaimę gena
90. nelaimė ir lovoj gulint ateina
91. nelaimė ant sprando, o laimė už kilometro
93. neieškok laimės – pati ateis
94. nei vienam vėjas neatnešė kepsnio (laimės)
95. nei pats velnias nelaimės, kai klebonas bylinės
96. nedoras susiedas – didi nelaimė
97. nedaug norėsi – visad laimėsi
98. nebūk roda svetima bėda
99. ne visiems laimė vienlaik nusišypso
100. ne turtuose laimė
101. ne tas laimėjo, kuris gerai pradėjo – tas laimėjo, kuris gerai baigė
102. ne tas geras, kas gera daro, bet tas geras, kas nelaimėje blogo nedaro
103. ne taip laimė kepa, kaip pilvas nori
104. ne piniguose laimė
105. ne kožnas ir Amerikoj laimę randa
106. ne danguje, o žemėje ieškok laimės
107. motinai garnys – baimė, dukteriai – laimė
108. mergos vaikas benkartską laimę turi
109. meilumu daugiau laimėsi negu šiurkštumu
110. meilė ne gėda, o nelaimė
111. meilė duoda žmogui laimę
112. mažai, kurie savo laime patenkinti
113. mandram – mandri ir bėda
114. malonu yra prisiminti praslinkusias nelaimes
115. macnus kareivis tūlimą laimėjimą apturi
116. lenktynių bėgant, žiedą laimėti
117. lėčiau judėsi, daugiau laimėsi
118. laumės laimę davė
119. laimingu laimė daro, o didžiu nelaimė padaro
120. laimingas tas, kurs laimės neieško
121. laimėsi grūdą, prarasi pūdą
122. laimės vaikas
123. laimės už pinigus nenusipirksi
124. laimės uodega ilga, bet slidi
125. laimės suole sėdėti
126. laimės suole sėdėti
127. laimės su ranka nepaimsi
128. laimės niekuomet nebūna per daug
129. laimės nei su replėmis nepritrauksi, o nelaimė ir pati ateina
130. laimės kojos trumpos, o nelaimės žingsnis kilometrinis
131. laimės kelią tada atrasi, kada doros keliu vaikščiot paprasi
132. laimės ieškos, o vargas paskui sekios
133. laimės į paklodę nesuriši
134. laimės beieškant, vargą atrandi
135. laimėjo kaip prūsas pinčių ant galo dyselio
136. laimėjimai pasiekiami darbais, o ne žodžiais
137. laimėje draugų nestinga
138. laimėj užmiršta ir tėvus
139. laimėj ir giminių atsiranda
140. laimei praėjus, kitos sunku beužtikti
141. laimei einant, užmigęs buvau
142. laimė, kur mūsų nėra
143. laimė – vienam nueidama, kitam pareidama
144. laimę žemėje varge rasi
145. laimė viena nevaikščioja
146. laimė už kilometro, o nelaimė visada už pečių
147. laimę tada rasi, kai doros keliais eisi
148. laimė šyptels
149. laimę sutinka tik ne miegaliai
150. laimė su visu kotu
151. laimė šaukiama niekad neateina
152. laimė po nosia, o kažkur ieško
153. laimė pėsčia ateina, važiuota išvažiuoja
154. laimę pasiekęs, pažinsi, kas yra vargas
155. laimė neturi nei praeities, nei ateities; ji yra vien tik laiminga dabartis
156. laimė nelaukia prie užtrenktų durų
157. laime neilgai tesidžiaugsi
158. laimė lemia, Dievas duoda
159. laimė karveliu skraido, tik vis ant svetimo kraigo tupia
160. laimė kaip šventai Kotrynai
161. laimė kaip kepurė
162. laimė iš priešakio gauruota, užpakalis plikas
163. laimę ir sveikatą branginam tik tuomet, kai jų netenkam
164. laimė ir pati kartais ateina
165. laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui
166. laimė ir nelaimė eina greta
167. laimė ir ant medžio šakos gali būti
168. laimė geram žmogui
169. laimė dainuoja, vargas dejuoja
170. laimė – visų labiausiai nežinomas ir brangiausias daiktas pasaulyje
171. laimė – ne svetimas karvelis: iš kito neišviliosi, prie savęs nepripratinsi
172. laimė – ne kilbasa – neužuosi
173. laimė – ne karvė, už ragų nepaimsi
174. laimė – mano žabangai
175. laimė – kaip stiklas: greit susikulia
176. laimė – garai, galva apkvais
177. kvailiems visur laimė
178. kvailiai laimės ieško, gudrūs laimę kala
179. kvaili laimės ieško, gudrūs laimę kalas
180. kvailas laimės neranda
181. kvailam laimė padeda
182. kursai vargo nemėgino, tas ir laimės nepažino
183. kur yra nelaimė, ten nėra pavydo
184. kur tik meilė įsikūrė, ten ir laimė pasituri
185. kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi
186. kur laisvė eina, ten laimė seka
187. kur laimė, čia ir garbė
188. kur kvailys, ten ir nelaimė
189. Krinčinas būtų vieta gera, nelaimė, jog turi vandenį su siera
190. kregždė parlėkė ir laimę namams parnešė
191. kokią laimę jaunas nukalsi, senas rasi
192. klaimo paukštis klaime ir būna
193. kito laimėn neįsipirksi
194. kito laimei pavydėsi, pats neturėsi
195. kitas tau laimės neatneš
196. kieno gera laimė, tas ir bažnyčioj gauna per ausį
197. kiekvienas yra savo laimės kalvis
198. kentėk dantis sukandęs, nelaimė buvusi praeis
199. kąsniu duonos žmogus pasisotina, o laime ir džiaugsmu – niekados
200. kas turi laimės, tam ir gaidys deda kiaušinius
201. kas raugo neragavo, laimės nepajus
202. kas nugalės, tas laimės
203. kas kito nelaimėj gailis, turi jį mylėti
204. kas kitam laimės pavydi, ir pats neturi
205. kas kam vedas, tam ir laimė
206. kas gražią be doros pačiutę laimėjo, tas svetimiems vyrams kviečius pasėjo
207. kas Dievui tarnauja, tas laimę randa
208. kas bėdos nematęs, gerų metų nepažįsta
209. kam teks, tas laimės, kam neteks, tas gailės
210. kam pateks, tas laimės, kam neteks, tas gailės
211. kam laimė, tam ir sekas
212. kam laimė, tam draugai
213. kam laimė, o kam nelaimė
214. kam laimė žadėta, ateis neieškoma
215. kam klius, tai gailės, kam neklius, tai laimės
216. kam Dievas, tam laimė
217. kaip laimėti, taip ir išbarstyti
218. kai nelaimė, tai tada visi kalti
219. kai nelaimė, tai ir piktumas praeina
220. kai nelaimė, tai ir kitą pažįsta
221. kai nelaimė ateina, ateina riebi ir dargi dvi, o kai laimė – liesa ir vieniša
222. kai gulsi – lauk nelaimės ir kelsi – lauk nelaimės
223. kai bus nelaimė, tai ir ant pečiaus užsimuši
224. kad jau nelaimė eina, tai nė atsargumo nėra
225. kad du mušas – trečiajam laimė
226. juo daugiau tingėsi, juo mažiau laimėsi
227. jeigu nori būti laimingas, apsivilk laimės marškinius
228. jeigu nelaimė žmogui skersai kelio, jis ją perlips, bet jeigu ji išilgai kelio, jis visą amžių vargs
229. jei žmogus savo nelaimę žinotų, po kubilu pasikavotų
230. jei savo nelaimę žinotum, po puodu pasivožtum
231. jei norės, tai ir už krosnies ras
232. jei nėra laimės, dainoje ją surask
233. jei kiškis perkirto kelią, nelaimę sutiksi
234. jei katė ščiausti, nelaimę suuodžia
235. jauno žmogaus laimė pono dievo rankoj
236. jau kibis kimba – laimę turėsi
237. išeina diena nelaimėmis
238. iš to visiems baimė, bet viršininkui laimė
239. iš svetimos bėdos nesidžiauk
240. iš nelaimės ir kiškio kojos neišneš
241. iš laimės į nelaimę vienas žingsnis
242. ir nujausdamas nelaimę nuo jos nebėk
243. ir laimė nuo tinginio bėga
244. ir kvailą žmogų nelaimė gudriu padaro
245. ir gandras ne kiekvienam laimę žada
246. ir gaidys savo atšlaime drąsus
247. ir begulintį ant krosnies bėda aplanko
248. ilgai miegosi – laimę pramiegosi
249. ieškok draugo bėdoje, o laimėje pats atsiras
250. ieško kaip žydas laimės
251. į kitų nelaimes veizėdamas, savąsias veikiau pakelsi
252. gyvenk protingai, pameski baimę, o pamatysi, kad rasi laimę
253. gudrų nelaimė pamokina, kvailą nuskandina
254. gudriam gudri nelaimė
255. Gruzdžiai laimę pamatė, kai lažais nusikratė
256. griebti laimę už pasturgalio
257. gražiam ir laimė ateina
258. glauskis prie manęs laimėje, o bėdoje aš pats prisiglausiu
259. giriasi kaip laimę suradęs
260. Giegrėnus nelaimė užtiko – senųjų ponų nebliko
261. gero ūmo žmogus verkia iš kito nelaimės, blogo – džiaugiasi
262. geriau vienas lašas laimės negu visa statinė aukso
263. geriau su teisybe laimėt priešininką, nekaip su melu draugą
264. geriau nelaimė, kuri vienija, negu laimė, kuri išskiria
265. geras berniokas rasti – tai tas pats kaip su loterijos bilietu mašinėlę laimėti
266. gera žmona – laimė, bloga – virvė ant kaklo
267. gera mintis nelaimėje yra pusė laimės
268. gerą kaimyną tik laime jodamas surasi
269. gera boba laimė triobai
270. gegutės kukavimas nelaimę neša
271. gegulės balsu nelaimės nepavysi, bet širdelę nuraminsi
272. Gegrėnus nelaimė užtiko – senųjų ponų neliko
273. gandras ant stogo, laimė po stogu
274. gal laimė lėmė, o gal velnias padėjo
275. gal laimė ir yra, bet ne tau
276. Ežerėnai nelaimėse žūna: bažnyčia jų ar sudega, ar griūna
277. esti sviete laimės, bet dar daugiau baimės
278. einu, kur laimė gyvena, kur kisieliaus kraštuose pieno upės čiurlena
279. durniaus lenksies – daugiau laimėsi
280. durnam laimė, o gudriam Dievas duoda
281. durnam ir laimė tropijas
282. durnam ir Dievas laimę duoda
283. draugo nelaimėj neužjaus, bet laimėj pavydės
284. draugą pažinsi nelaimėje
285. drąsus antbėga nelaimę
286. drąsus antbėga nelaimę
287. drąsiems laimė padeda
288. drąsiai pradėta – pusė laimėta
289. drąsiai bandyta yra pusė laimėta
290. dirbęs procavojęs ir mirsi laimės nepakaštavojęs
291. Dievui dėkui, kad tik tokia nelaimė – galėjo būti blogiau
292. Dievo šaukias žmogus bėdoje, o laimėj pamiršta
293. Dievo laimė!
294. Dievas reiškia, laimė lemia
295. didžiausia nelaimė – svetur išvykus, kelio nerasti
296. didžiausia nelaimė – neturėti proto
297. didi nelaimė tankiai atsiranda iš mažo apsileidimo
298. dejuoja kaip laimės posūnis
299. dažnai laimė basa vaikšto
300. daug prietelių prie valgio, bet nelaimė užtiko – nei vieno neliko
301. darbas – laimės šaltinis
302. darbas – ne vargas, tinginystė – ne laimė
303. darbai – tai ne vargai
304. buvo laimė, bet nemokėjo paimti
305. būk ramus – tavo laimė danguje gyvena, ten ją surasi
306. brolio nesurasi, kai laimę prarasi
307. biednystė mokina, o laimė gadina
308. bičiulį nelaimėje pažinsi
309. besirūpindamas kitų laime, rasi ir savąją
310. bendra nelaimė lengviau pakeliama
311. belaukiant, kol laimę už uodegos sučiupsi, pats iš bado padvėsi
312. belaukiant laimės žadėtos, užklupo bėdos netikėtos
313. bėdų pirkt nereikia
314. bėdos žmogų sendo
315. bėdos su vargais senatvę priartina
316. bėdoj būdamas, neraudok, bet stenkis, kaip iš jos iškliūti
317. bėda – ne motina, nelaimė – ne sesuo
318. bėda ir po užklotu atranda
319. bėda ir liga nelaukiamos ateina
320. be vargo nėra laimės, be ašarų – džiaugsmo
321. be laimės – visų gujamas, su laime – visų mylimas
322. be laimės žmogus kur eisi, ten bėdon pateksi
323. be laimės žmogus ir ant šūdo suklumpa
324. be laimės žmogui net laimė iš rankų iškrinta
325. be laimės nieko nelaimėsi
326. be laimės net vyžai pinti nesiseka
327. be laimės nei grybauti nesiseka
328. be laimės nė Amerika nepadės
329. be laimės namie sėdėk, ir ten tave bėda užklups
330. be kovos nelaimėsi, be dantų plutos nesuvalgysi
331. be Dievo nėr pakajaus, be tėvo nėra laimės
332. be baimės nėra laimės
333. bagotam tai ir laimė papuola
334. ar tau karvelis pabūrė, kad manai laimėti
335. ar nelaimė neša!
336. ar laimė, ar nelaimė
337. ar išmano merga savo laimę
338. apsiprasi ir laimę surasi
339. ant žydo laimės
340. ant svetimų griuvėsių savo laimės neturėsi
341. ant svetimos nelaimės nesukursi savo laimės
342. ant liežuvio galo visos nelaimės karo
343. Amerikoj ir ne kožnam laimė
344. akmuo nesėjamas dygsta, nelaimė nekviesta ateina
345. … kaip laimėjęs dūšią velnias