Gražiausi profesiniai sveikinimai ir palinkėjimai. Pasveikink savo kolegas ir draugus su profesine švente.


Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis.
Sveikindami su šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais, linkime visa tai įgyvendinti.
Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.
Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
Ačiū Jums, kad esate su mumis.
Gerb.(vardas),

Ir vėl naujas laiko slenkstis...
Per jį žengiant, linkime visuomet jausti dienos vertę,
Žinoti savo troškimus ir siekius,
O juos įgyvendinant – atkaklumo ir sėkmės.

Niekada neišnyksi šešėly,
Jei gyvensi tiktai dėl kitų.
Niekada nenuvys Tavo gėlės,
Jei dainuosi širdim dėl žmonių.

Tavo magiško balso klausytis
Eis seni, dideli ir maži —
Tavo dainos ne vieną išgydys,
Jei nebūsi prieš juos išdidi.

Tai, ką duoda mums Dievas — palaima.
Ši sėkmė juk retam paskirta.
Gal kažkas šaukia dangų pagalbos? —
Prieš Tave žydi žemė visa!


Gerasis mano Daktare, aš Tau lenkiuosi.
Bučiuoju ir apkabinu karštai Tave!
Kad Tu žinotum, kaip aš sveikata džiaugiuosi
Sugrįžusia iš naujo pas mane!

Tu patikėk, kad negaliu dabar neverkti,
Kai pagalvoju apie nemigo naktis —
„Nevykėliu“ galėjo jau kažkas pasmerkti,
Bet Tu taip kantriai mane gydei vis.

Po nemigo naktų paraudę Tavo akys
Su viltimi vis žvelgė į manas akis…
Ir gėda buvo nepakilt, sudegt lyg žvakei,
Nors man atrodė, kad šalia mirtis.

Brangusis mano Daktare, aš Tau dėkoju
Už tai, kad plaka dėl žmonių Tava širdis,
Už tai, kad dėl visų sveikatą Tu aukoji
Grąžindamas tyras gyvenimo viltis.


Ligoninė. Veidai saulėti personalo.
Jūs priverčiat pasveikti mus visus.
O Dieve, kaip pakviest prie švenčių stalo
Nors kartą iš ligoninės visus?

Pasveikę ir laimingi neužmiršim
Baltų palatų, slaugių, daktarų.
Jūs mūsų sieloj įžiebėte viltį,
Gyvenimu tikėti privertėt visus.

Ar padėka galėtų būti pilnos gatvės
Jums besišypsančių pažįstamų veidų?
Mes linkime sveikatos ir po taurę laimės!
Jus apkabinsim šiluma širdžių.


Teatro prabanga kiekvieną dvasioj pakylėja.
Tiktai kulisuose suvirpa jaudulys.
Artistų paveiktas, kažkas nustos saldžiai mylėjęs,
Kažkas daugiau savęs mylėti neišdrįs.

Bet būki artistu ir scenoje kasdien gyvenki!
Kasdien gyvenki, mirki ir pakilki vėl!..
Ne kiekvienam valia palenkti šitaip savo lemtį
Ir dėl kitų kasdien tą šurmulį kentėt.

Teatras — dvasinių kančių ir nerimo šventovė:
Ten nebylus artistas mirtyje prabils,
Ten vis gyventi šaukia tikėti meile nesiliovę,
Ten išdidi širdis gyvenimui pakils.


Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge,
Pasimelsiu dabar vien tiktai už Tave.
Nežinau, kaip meldei sunaikint mano kaltę,
Kad gyvenimas tapo lyg svajinga daina.

Prieš Šventuosius suklupus, meldžiu Tau palaimos
Už pamokslą, už maldą, už šypsnį veide.
Taip tikiu aš galybe Šventosios apvaizdos,
Kad dėkodama Dievui vis kreipsiuos į Tave.

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge,
Tau dėkoju, išmokius dorai Viešpatį garbint.


Dieve, atsuk mano Kunigo žvilgsnį,
Kad nepamirštų maldelėj užtart.
Kristau, manęs Tu kasdien pasiilgsti —
Viešpatie, Kunigą mano pašauk.

Mano malda gal nepasiekia vartų,
Kur užrakinta teisybė tūnot?
Kunigui mano — atleisti pakaktų,
Kad aš laiminga galėčiau giedot.

Teikia palaimą visiems, kas suklydo,
Tavo teisybės tikrieji tarnai.
Mano gyvenimas kartą paslydo —
Žvelgia vargšu prieš altorių kaltai.

Kunigo maldą jaučiu begalinę
Savo gyvenimo gatvės tyloj.
Vaikšto jis basas po mano maldynus…
Viešpatie, leisk jam užtart mane tuoj.


Jūs esate reikalingi ir mažam, ir senam.
Tik Jūs galite užtikrinti saugumo jausmą greta esančiam.
Tik Jūs galite sulaikyti piktą ranką.
Tai ir darote, pamiršdami save, savo šeimas.

Telydi Jus sėkmė, derinant jėgą su teisingumu,
Kad teisingumas būtų stiprus, o jėga – teisinga.
Su angelų sargų diena!