Posakiai ir sparnuotos frazės

Posakiai apie pinigus. Aforizmai apie pinigus. Citatos apie pinigus. Frazės apie pinigus. Gražūs žodžiai apie pinigus. Mintys apie pinigus. Sentencijos apie pinigus.

 1. Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. – Napoleonas.
 2. Džiaugtis gyvenimu – tai mokytis gauti už savo pinigus ką nors vertinga ir suvokti tai. – E. Hemingvėjus.
 3. Yra trys ištikimi draugai: sena žmona, senas šuo, ir pinigai tavo piniginėje. – B. Franklinas.
 4. Jei kalba eina apie pinigus, yra tik vienas taiklus žodis: DAUGIAU! – A. Kostolanis.
 5. Jokie pinigai nebūna taip gerai panaudoti, kaip tie, kuriuos mums nusuko: už juos įsigijame išminties. – A. Šopenhaueris.
 6. Kas turi daug pinigų, tas gali spekuliuoti; kas turi mažai pinigų, tas neturėtų spekuliuoti; kas pinigų apskritai neturi, tas privalo spekuliuoti. – A. Kostolanis.
 7. Kiekvienas blogis kaip nors kompensuojamas. Mažiau pinigų – mažiau rūpesčių. Mažesnė sėkmė – mažiau pavyduolių. Net tada, kai mums ne juokai galvoje, slegia ne pats nemalonumas, o tai, kaip į jį reaguojame. – Seneka.
 8. Kiekvienas gyvenimas, suteiktas pinigams, yra mirtis. Atgimimas – nesavanaudiškumas. – A. Kamiu.
 9. Koks skurdžius tas, kuris neturi nieko, išskyrus pinigus. – A. Grafas.
 10. Laikas – pinigai; daugelis žmonių juo moka savo skolas. – H. V. Šo.
 11. Meilė – nuostabus netikrų pinigų dirbėjas, verčiantis ne tik variokus į auksą, bet ir auksą į variokus. – O. de Balzakas.
 12. Mes norime pinigus “kišti” ne į muziejaus statybą arba į simfoninio orkestro tobulumą, o ten, kur viešpatauja didžiausia nelygybė. – Bilas Geitsas.
 13. Negaila, kad žmogus praranda pinigus, namus, dvarus – visa tai jam nepriklauso. O gaila, kai žmogus praranda savo tikrąją nuosavybę – žmogiškąjį orumą. – Epiktetas.
 14. Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir didi išmintis. – Demokritas.
 15. Nesitikėk, kad pinigais galėsi užpildyti sielos tuštumą. – H. Dž. Braunas.
 16. Pinigai – geras tarnas, bet blogas šeimininkas. – F. Bekonas.
 17. Pinigai yra nukalta laisvė. – F. Dostojevskis.
 18. Pinigai yra tarsi šešėlis, slenkantis paskui mus tada, kai mes nuo jo bėgame. – N. Gogolis.
 19. Pinigai, kuriuos turi, – laisvės įrankis; tie, kurių vaikaisi, – vergijos įrankis. – Ž. Ž. Ruso.
 20. Pinigus skolintis reikia iš pesimistų. Jie iš anksto žino, kad jiems jų negrąžins. – Š. T. Bernardas.
 21. Pinigų stygius yra visų blogybių šaknys. – Dž. B. Šo.
 22. Pirma ateina skausmas, tik tada pinigai. – A. Kostolanis.
 23. Reikia mokėti rinktis: negalima vienu metu prašyti ir pinigų, ir užuojautos. – M. Ašaras.
 24. Seksas už pinigus ir nemokamas seksas labai skiriasi – dažniausiai seksas už pinigus kainuoja kur kas pigiau. – B. Behanas.
 25. Už pinigus neįsigysi to, ko reikia sielai. – H. D. Toras.
 26. Viskas pigu, ką galima sutvarkyti už pinigus. – E. M. Remarkas.

Biblija

 1. Kas ciesoriaus – ciesoriui, kas Dievo – Dievui. – Jėzus Kristus (į klausimą, ar reikia mokėti mokesčius, pavartęs monetą, kurioje buvo imperatoriaus atvaizdas; jei būtų atsakęs “nemokėkite” – būtų buvęs palaikytas maištininku, kurstęs priešintis pasaulietinei valdžiai; jei būtų atsakęs, kad reikia mokėti – nuo jo būtų nusigręžę pasekėjai, kuriems anksčiau skelbė pinigų nereikšmingumą, ypač pomirtiniame gyvenime, Dievo karalystėje).
 2. Negalima vienu metu tarnauti Dievui ir Mamonai. – (Mamona – pinigai, pinigų statula, simbolis).
 3. Kam gi kvailiui pinigai? Kad nusipirktų išminties, nes jam dar trūksta proto? – Patarlių kn. 17,16.

Anglų patarlės

 1. Jei norite pažinti žmogų, stebėkite, kaip jis elgiasi pametęs pinigus.

Danų patarlės

 1. Maišas pinigų nusvers net du maišus teisybės.

Kinų patarlės

 1. Pinigai slepia tūkstančius nusikaltimų.
 2. Už pinigus galima nusipirkti namą, bet ne šeimą, lovą, bet ne miegą, laikrodį, bet ne laiką, knygą, bet ne žinias, valgį, bet ne apetitą, padėtį visuomenėje, bet ne pagarbą, vaistus, bet ne sveikatą, seksą, bet ne meilę, draudimą, bet ne saugumą. Kaip matote, pinigai – dar ne viskas.

Lietuvių patarlės

 1. Amerikoj nieks pinigais nešiks.
 2. Ant jaunos karvės auga pinigai.
 3. Apsivesi dėl pinigų – būsi tėvas svetimų vaikų.
 4. Apsivesi su pinigais – būsi su ragais.
 5. Ar valdžia nepatinka, ar pinigai negražūs.
 6. Atlaidai – kunigų pinigai.
 7. Bagotam pinigai iš dangaus krinta.
 8. Bepigu su pinigais.
 9. Bėda be pinigų, bėda su pinigais.
 10. Bėdoje pinigai atsiras.
 11. Biednam ir blusos pinigai.
 12. Byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai.
 13. Blogai be pinigų, ale blogai ir su pinigais.
 14. Blogi pinigai nepasiduoda.
 15. Brangus dangus, bet su auksu ir ten įsipirksi.
 16. Dangun pinigų nereikia.
 17. Danguj su pinigais nenusipirksi nieko, pekloj – gal nors smalos.
 18. Darmi pinigai nepašildo.
 19. Dykai gauti pinigai sunkūs.
 20. Draugai, kol atskirai pinigai.
 21. Duok, Dieve, bėdą – pinigų bus.
 22. Durniui ir pinigai rodosi.
 23. Durniui pinigai – smertis.
 24. Džiaugiasi biednas vaikais, o bagotas pinigais.
 25. Galvos daro patarimus, o pinigai nutarimus.
 26. Geriau savo utėles mušt, negu svetimi pinigai skaityt.
 27. Gyvais pinigais mokėti.
 28. Ilgos kalbos nepadės, kur pinigas neskambės.
 29. Ir aitvaras ne visados pinigus neša.
 30. Ir aitvaras veltui pinigų neneša.
 31. Iš kišenės byra pinigai.
 32. Į dangų su pinigais neįsipirksi.
 33. Jei ne pinigais, tai sėtiniais.
 34. Kada pinigai kalba, tada tiesa tyli.
 35. Kam pinigai, tam ir teisybė.
 36. Kokie pinigai, tokios tvoros.
 37. Koks tavoras, tokie ir pinigai.
 38. Kunigo pinigai, vilko pasninkas ir girto malda – vienam ponui tenka.
 39. Kunigų pinigais pekla budavota.
 40. Kupetose – ne šienas, skolose – ne pinigai.
 41. Kur kunigas – ten pinigai, kur davatkos – ten plepalai.
 42. Kur pinigai, ten ir draugai.
 43. Kur pinigai – ten teisybė, kur syla – ten galybė.
 44. Kvailys su pinigais – tai dar ne biznierius.
 45. Laikas brangesnis už pinigus.
 46. Laikas – pinigai.
 47. Laikas – pinigai, minutė – litas.
 48. Laikas pinigais neskaičiuojamas.
 49. Laikymas negeras pinigų ir gerus paikina.
 50. Laimė – ne piniguose, bet jų kiekyje.
 51. Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas.
 52. Mergelės kilmę ir gražumą pinigai padidina.
 53. Mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur dingsta.
 54. Mylėt ir žadėt nereikia pinigai mokėt.
 55. Mokslas pinigai moka.
 56. Ne iš varno subinės pinigai plūst.
 57. Ne naujuose namuose pinigai.
 58. Ne piniguose laimė.
 59. Ne su pinigais gyvensi.
 60. Nei karaliui iš debesų nekrinta į košę pinigai.
 61. Nei puta pūsti, nei pinigai mokėti.
 62. Neša pinigus kaip aitvaras.
 63. Netikrus pinigus padaro žmonės, netikrus žmones padaro pinigai.
 64. Netriesk Zapės pinigais.
 65. Niekam nuo kalno nebyra pinigai.
 66. Pas mus yra razumas, pas durnius pinigai.
 67. Penkis litus pinigais ir utėlę su ragais.
 68. Pijokas prageria, liurkis prakūrija, o durniaus ir taip pinigai praeina.
 69. Pinigai cūdus daro.
 70. Pinigai daug išveda blogio.
 71. Pinigai duris atidaro.
 72. Pinigai ėsti neprašo.
 73. Pinigai – galvažudžiai.
 74. Pinigai greit užkelia, ale greit ir nuleidžia.
 75. Pinigai ir bjaurastis visada kartu.
 76. Pinigai ir dorą žmogų išveda iš kelio.
 77. Pinigai ir per mūrus įlenda.
 78. Pinigai kunigo ieškojo, o nūnai kunigas pinigų.
 79. Pinigai laimės neatstoja.
 80. Pinigai lengvai paimti, lengvai ir išeina.
 81. Pinigai mėgsta rankas kietas.
 82. Pinigai – ne kilbasa, nesuuosi, kur padėta.
 83. Pinigai – ne skutuliai.
 84. Pinigai ne upeliu teka.
 85. Pinigai – ne vanduo, nepasemsi.
 86. Pinigai nėr viskas, bet be pinigų viskas yra niekas.
 87. Pinigai niekada neišeina iš mados.
 88. Pinigai po pasaulį vedžioja.
 89. Pinigai rasti – dar ne tavo.
 90. Pinigai – smertis.
 91. Pinigai sunkiau išlaikyti negu uždirbti.
 92. Pinigai – tai vanduo.
 93. Pinigai teisia, pinigai baudžia.
 94. Pinigai uždirbti yra malonesni.
 95. Pinigai valdo pasaulį.
 96. Pinigai viską padaro.
 97. Pinigai žmogų neišganys.
 98. Pinigai žmogų pakaria ir paleidžia.
 99. Pinigai žmogų vaiku padaro ir į kapus nuvaro.
 100. Pinigais užkrauti.
 101. Pinigais užsiversti.
 102. Plaukia kaip pinigai į kunigo mašną.
 103. Procevok savo nagais ir vartok tais pinigais.
 104. Rublis kalba, rublis tyli.
 105. Rudenį pinigai prie kožno žviegia.
 106. Siuvo mašną su švaika – pinigai pabiro.
 107. Skatiką pinigais ir varliukę su nagais.
 108. Su išplėštais pinigais neilgai džiaugsies.
 109. Su pinigais ir pragare nepražūsi.
 110. Su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi.
 111. Su pinigais į dangų neįkopsi.
 112. Su pinigais kiekvienas gudrus.
 113. Su pinigais nevaikšto.
 114. Su pinigais visur gerai.
 115. Svetimi pinigai nešildo.
 116. Šimtas litų – ne pinigai, mužikas – ne brolis.
 117. Šimtą rublių pinigais ir utėlę su ragais.
 118. Širdis moters mieruojas pinigais.
 119. Šykštuolio pinigai šviesos nemato.
 120. Tai pinigai nepatinka, tai valdžia.
 121. Teisybės pinigais neužklosi.
 122. Tinginys tingi, girtuoklis pralaka, o kvailas pats nežino, kur pinigą išleidžia.
 123. Tol draugai, kol atskirai pinigai.
 124. Turtingą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais.
 125. Užkasti pinigai nė vieno nešildo.
 126. Užmokėti gyvais pinigais.
 127. Vaikai vanagai, kur tėvo pinigai.
 128. Velniui katiliukas, o man pinigai.
 129. Vienam reikia pačios su galva, kitam su pinigais.
 130. Vienas rublis ne pinigai, o tūkstantis – ne juokai.
 131. Visi pinigai ir mašina.
 132. Visi veršio pinigai.
 133. Visiems pinigai skaitomi.
 134. Vogti pinigai – ne geram daiktui pirkti.
 135. Vogti pinigai prasvilina kišenę.
 136. Žemė – akmuo, pinigai – vanduo.

Žydų patarlės

 1. Visi skundžiasi pinigų trūkumu, tačiau proto trūkumu – nesiskundžia niekas.