Kiti

Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai. Lietuvių posakiai.

A

1.Abejodamas ir tvarto nepastatysi, ir kiaulės iš bulvių neišvarysi.
2.Abejojantį ir višta nugali.
3.Abejojo, kad bėdos turtus išnešiojo.
4.Abejojo, kad vilkas kitų avis nešioja, o kai jo nunešė, tada patikėjo ir rėkti pradėjo.
5.Abejonė supančioja, ryžtas išlaisvina.
6.Abrakas arkliui nesunkus.
7.Abrakas pas arklį neina.
8.Abraką pametęs, kepalo neieškok.
9.Abraką uždirbsi, kepalą pradirbsi.
10.Abrako arkliui pagailėsi, duonos neturėsi.
11.Abraku vaikų nepašersi, siūlu kailio neišpersi.
12.Abu kaip vienas: ir riejasi, ir meluoja.
13.Abu kaip vienas: nei pats velnias neatskirs.
14.Abu kaip vieno kelmo: čia tau matuoja, čia tau meluoja.
15.Abu kopo į lašinius, bet ne abiem teko.
16.Abu kopo, tik vienas nukrito.
17.Abu labu: ant sausos šakos pakartau, kad tik virvės negailėtau.
18.Abu labu: ant vienos šakos pakark – neatsisvertų.
19.Abu labu: Dievui nereikalingu, velniui nuostolingu.
20.Abu labu dygiu: kaip dagys su usnim.
21.Abu labu: gaila, kad vištos mažų nesulesė.
22.Abu labu: gaila tik, kad mažų kiaulėms nesupenėjo.
23.Abu labu tokiu, kad pramanytų, vienas antrą prarytų.
24.Abu labu tokiu, kad pramanytų, vienas antrą vandens šaukšte paskandytų.
25.Abu labu tokiu, kotas į kotą.
26.Abu labu tokiu – toks jojamas, toks važiuojamas.
27.Abudu iš vieno puodo valgė augdami, o kai užaugo, skyrėsi keikdami.
28.Ačiū už aguonas, bet aš norėčiau duonos.
29.Adata visą svietą užado.
30.Aiškiai kalba, tamsiai galvoja.
31.Aitvaras neatneš, kol savo neturėsi.
32.Aitvaras neneštų, kad pautienės nemėgtų.
33.Aitvaras visiems darbštiesiems turtus neša.
34.Aitvaro atneštas turtas dažnai ašarom pavirsta.
35.Aitvaro nešiotas – ne rėčiu sijotas.
36.Aitvaru pakilo, vabalu nutūpė.
37.Aitvaru skrido, kai mergas išvydo.
38.Aitvaru turtėjau, kol prakaitą liejau.
39.Akėti nemėgino, o į lašinius įsismagino.
40.Akių neatvėrei, atversi kišenę.
41.Akys – baisininkės, rankos – darbininkės.
42.Akys – dvi, kelių – šimtai.
43.Akys juokiasi, širdis verkia.
44.Akys kaip šakės, nosis kaip tošis, dantys kaip vargonai.
45.Akys pamatys, rankos padarys.
46.Akys toli mato, protas dar toliau.
47.Aklam kelio neparodysi.
48.Aklas aklą netoli tenuves.
49.Aklas būdamas, kitam kelio neparodysi.
50.Aklas ir ant lygaus kelio suklumpa.
51.Aklas kaip višta.
52.Aklas vištai grūdą rodo.
53.Aklą ir šiaudas paklupdo.
54.Akmuo nesėjamas dygsta, nelaimė nekviečiama atvyksta.
55.Alkana varna ir vanagą puola.
56.Alkanam sausa duona už medų skanesnė.
57.Alkis – geriausias mokytojas.
58.Amatas duonos neprašo, pečių nelaužo.
59.Amatą mokėdamas, duonos nemaldausi.
60.Amerikoj nieks pinigais nešiks.
61.Amžiną bėdą velnias išgalvojo, amžiną laimę žmogus išsvajojo.
62.Amžiną namą tik giltinė pastato.
63.Amžius gaišina grožybę, bet stiprina dorybę.
64.Amžius stipruolį kupron suvaro, o gudruolį vaiku padaro.
65.Angelas apleis, velnias ateis – vienas nebūsi.
66.Angelo balselis, raganos širdelė.
67.Anyta – velnio pramanyta.
68.Anytos raganos, bet ir marčios – ne angelai.
69.Anytos žodžiai skaudesni už motinos rykštę.
70.Anksti kelsi, vėlai gulsi, gyvenime neprapulsi.
71.Ankšti namai, bet savi.
72.Ant arklio jojo, arklio ieškojo (sakoma, kai žmogus turi daiktą po ranka ir jo dar ieško).
73.Ant aruodo ir kiaulė gaspadinė.
74.Ant jaunos karvės auga pinigai.
75.Ant moters liežuvio septyni velniai sėdi.
76.Ant savo kiemo šuva ir vilko nebijo.
77.Ant seno kailio reikia naujo botago.
78.Ant svetimo arklio toli nenujosi.
79.Ant visų žiedų bitė tupia, bet ne iš visų medų ima.
80.Apetitas atsiranda bevalgant.
81.Apkalbėjo ragana velnią, kad jis vaikšto be kelnių.
82.Apsidžiaugė, lyg su aitvaru būtų susidraugavęs.
83.Apmąstyk viską, ką sakai, bet nesakyk visko, ką mąstai.
84.Aprenk kuolą, ir tas bus gražus.
85.Aprėdytas ir kelmas kitaip atrodo.
86.Apsišlavė kaip nauja šluota.
87.Ar taip dėsi asilui kepurę, ar kitaip – vis tiek ausys matyti.
88.Apsivedė negalvodamas, pagyvens raudodamas.
89.Apsivesi dėl pinigų – būsi tėvas svetimų vaikų.
90.Apsivesi su darbininke – nepasigailėsi, o apsivesi su gražuole – ramybės neturėsi.
91.Apsivesi su pinigais – būsi su ragais.
92.Ar daug gaidys vištos bijo – tiek ir aš tavęs.
93.Ar ilgam šuniui dešra po kaklu?
94.Ar išmano kiaulė pipirus – mislija, kad žirniai.
95.Ar taip dėsi asilui kepurę, ar kitaip – vis tiek ausys matyti.
96.Ar valdžia nepatinka, ar pinigai negražūs.
97.Arklio, kuris veža, botagu nepliek.
98.Arklį gavęs, gaidžio negeisk.
99.Arklį pažinsi iš dantų, žmogų – iš kalbų.
100.Aš jam su duona, ans man su akmeniu sveidė, – ar ne bjaurybė?
101.Aš mergytę myliu, bet kai vesti – tyliu.
102.Aš ponas, tu ponas, kas gi mūsų terbas neš?
103.Atbėgo, kaip aitvarą pasižabojęs.
104.Ateik, kol laukiamas, išeik, kol mylimas.
105.Ateitis – rūkuose, praeitis – varguose.
106.Atėjo vyras kaip vilkas, jei su žmona – tai bus kaip šilkas.
107.Atitiko kirvis kotą.
108.Atlaidai – kunigų pinigai.
109.Atras ugnis taukus.
110.Atsargiau reikia su nepažįstamu kalbėti, o su priešu – geriau tylėti.
111.Atsargumas gudriems nepakenkia, kvailo nepamoko.
112.Atsargų žmogų ir Dievas saugo.
113.Atsibodo kaip žiema.
114.Atsikirto kaip kirvis į akmenį.
115.Auga besibadydamas, sensta besimokydamas.
116.Auga vaikai, auga ir bėdos.
117.Auksas brangus, bet negardus.
118.Auksas naudingas, geležis reikalinga.
119.Auksas šaltas, o žmogų kaitina.
120.Auksinis plaktukas ir geležines duris prakala.
121.Aukso žodžiai iš asilo burnos.
122.Auksu patepsi, kur nori pateksi.
123.Aukštai kilęs, žemai pulsi.
124.Aukštoms kojoms visos tvoros žemos.

B

1.Bagotam pinigai iš dangaus krinta.
2.Baimė su meile drauge nevaikšto.
3.Baimė turi didžias akis.
4.Baloj gulėjęs nebūsi sausas.
5.Balta duona juodom rankom uždirbama.
6.Balta višta nupešta, į tvorą įkišta.
7.Be aušros diena neateina.
8.Be darbo – ilgu, su darbu – sunku.
9.Be Dievo žinios nieko gero nenuveiksi.
10.Be duonos sotus nebūsi.
11.Be kantrybės nėra galybės.
12.Be moteriškės tušti namai.
13.Be prietelių negyvenk, bet tų nedaug turėk.
14.Be saulės – ne vasara, be meilės – ne gyvenimas.
15.Be skausmo nėra džiaugsmo.
16.Be šūdo nėr nė grūdo.
17.Bepig senam meluoti, o turtingam vogti.
18.Bepigu su pinigais.
19.Beprotį kaip neaprėdytum, vis bus beprotis.
20.Bernas – arklyje, merga – lopšyje.
21.Bėda be dantų, o žmogų suvalgo.
22.Bėda be pinigų, bėda su pinigais.
23.Bėda kojas taiso.
24.Bėda vedus, bėda nevedus.
25.Bėdoje pinigai atsiras.
26.Biednam ir blusos pinigai.
27.Bijai vilko – neik į mišką.
28.Bijo kaip velnias kryžiaus.
29.Bijok Dievo! (dievobaimingų žmonių ir dievobaimingiems skirtas apeliavimas į kokių nors dalykų šventumą).
30.Bitutės sunkus darbelis, bet saldus vaiselis.
31.Byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai.
32.Blizga kaip senmergės zerkolas.
33.Bloga pati ir gerą vyrą pagadina.
34.Bloga žmona vyro nedabina, bet ant kaklo virvę dažnai užkabina.
35.Blogai be pinigų, ale blogai ir su pinigais.
36.Blogas pavyzdys raitas joja, geras – kaip raišas šlubuoja.
37.Blogi pinigai nepasiduoda.
38.Blogiau mirties nebus.
39.Boba perša – velnias šliūbą duoda.
40.Brangi žuvis nenardo visų akivaizdoje.
41.Brangus dangus, bet su auksu ir ten įsipirksi.
42.Brangus tėvam vaikas, bet ir čia turi būti saikas.
43.Blogų kalbų nedidink, jos pačios auga.
44.Būk atsargus svajodamas, nes kartais svajonės išsipildo.
45.Būk girtinas, bet nesigirk.

Č

1.Čirškia kaip žvirbliai pavasarį.

D

1.Dainuoja tas, kieno sąžinė rami.
2.Daktaras ligonį žiūri, bet jau saują atkišęs turi.
3.Dangun pinigų nereikia.
4.Danguj su pinigais nenusipirksi nieko, pekloj – gal nors smalos.
5.Darbas dėl akių duonos nepelno.
6.Darbas – Dievo paliepimas, tinginys – velnio pagunda.
7.Darbas – laimės šaltinis.
8.Darbas meistrą giria.
9.Darbas žmogų puošia.
10.Darbymety ir akmuo kruta.
11.Darbšti kaip bitė.
12.Darbuokis it amžinai gyvensiąs, elkis it rytoj mirsiąs.
13.Darbus žmogus visuomet ras darbą.
14.Darydamas žmonėms ką gera, nelauk atsigeravimo.
15.Daryk dabar ką gali, ateinančius daiktus pavesk Viešpačiui.
16.Darmi pinigai nepašildo.
17.Daug apžioti galima, bet praryti sunku.
18.Daug bėdos, o maža naudos.
19.Daug norėdamas daug kankinsies.
20.Daug rankų didžią naštą neša.
21.Daug žadantis maž teduoda.
22.Daugiau kaip išgali neduok.
23.Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia apie bambą sukasi.
24.Degtinė ir alus gimdo vargus.
25.Degtinė į namus – velnias už stalo.
26.Degtinė į trobą – protas laukan.
27.Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk.
28.Dėk grūdą prie grūdo – pripilsi aruodą.
29.Didelis juokas – maža išmintis.
30.Didi išmintis mažoj galvelėj sutelpa.
31.Didi išmintis pro mažą gerklę neišlenda.
32.Didžiai apsunkina vaikus keiksmai ir barniai tėvų.
33.Didžiausiu išdaviku gali būti tik artimiausias draugas.
34.Diena dieną moko.
35.Dievas burnoj, velnias uodegoj.
36.Dievas davė dantis, duos ir duonos.
37.Dievas davė ligą, duos ir sveikatos.
38.Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo.
39.Dievas glėbyje, velnias širdyje.
40.Dieve, duok iš pono elgetą, ne iš elgetos poną.
41.Dievo žinioj viskas yra.
42.Dingo kaip adata.
43.Dirba kaip arklys.
44.Dykai gauti pinigai sunkūs.
45.Doras gyvenimas labiau kitus moko nekaip geri žodžiai.
46.Dori dorus myli, nedori prie nedorų kimba.
47.Dovanos priimtos suriša žmogų.
48.Dovanotam arkliui į dantis nežiūri.
49.Dovanų savo neskaityk, Viešpats suskaitys.
50.Draugai, kol atskirai pinigai.
51.Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
52.Draugą nelaimėje pažinsi.
53.Draugų prie stikliuko netrūksta, o kai bėda – visi nurūksta.
54.Du kiškius vydamas, nė vieno nepagausi.
55.Du kvaili, trečias – be proto.
56.Du zuikiu vienkart gainiodamas, nė vieno nenušausi.
57.Dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.
58.Duoda – imk, muša – bėk.
59.Duok, Dieve, bėdą – pinigų bus.
60.Duok durniui kelią.
61.Duona avižainė putra dirsinė.
62.Duona ne marti, kad ir karti.
63.Duona – ne marti; suvalgysi, ir nebėr.
64.Duona už auksą brangesnė.
65.Duoną taupyk rytojui, o ne darbą.
66.Durniui ir pinigai rodosi.
67.Durniui pinigai – smertis.
68.Dūmas tėvynės už svetimą ugnį šviesesnis.
69.Dviejų arbūzų į vieną ranką nepaimsi.
70.Džiaugiasi biednas vaikais, o bagotas pinigais.
71.Džiaugiasi kaip senmergė berną gavusi.

E

1.Eidamas su velniu obuoliauti, paliksi ir be terbos, ir be obuolių.
2.Eina kaip aitvaras medžių viršūnėmis.
3.Eina lyg namus pardavęs.
4.Einant arti, reikia arklį gerai pašerti.
5.Eik su mulkiu riešutauti – paliksi ir be kraitelės.

G

1.Gadynė praslinkusi visados geresnė rodos už esančią.
2.Gaidys ką iškas, tą ir sules.
3.Gaisras negesinamas išsiplečia.
4.Gajus kaip ragana skandinama.
5.Galvos daro patarimus, o pinigai nutarimus.
6.Gaspadoriaus akimi gyvuliai tunka.
7.Genys margas, pasaulis – dar margesnis.
8.Gera moteris – namų raktas.
9.Gera moteris vyrui kelią taiso.
10.Gera širdelė – plika subinėlė.
11.Gera žmona prastą vyrą pataiso, bloga žmona gerą vyrą pagadina.
12.Gerais norais ir pragaras grįstas.
13.Geram artojui ir blogas arklas gerai aria, blogam ir geras nekaip.
14.Geras artojas ir su žąsinu paaria.
15.Geras kalboj, blogas darbe.
16.Geras žodis turi kojas, o piktas – sparnus.
17.Gerbk kitus, tada ir tave gerbs.
18.Geri vaikai tėvams paguoda, blogi – širdį užduoda.
19.Geriau atviras priekaištas, negu paslaptingas pyktis.
20.Geriau būti protingam nekaip turtingam.
21.Geriau savo utėles mušt, negu svetimi pinigai skaityt.
22.Geriau senmergystė negu bloga moterystė.
23.Geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu.
24.Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti.
25.Geriau sužiedėjusi duona savo namuose, negu daugybė valgių ant svetimo stalo.
26.Geriau turėti mažai, bet teisingai uždirbti.
27.Geriau vieną kartą pamatyti, negu dešimtį – išgirsti.
28.Geriau žvirblis rankoj, o ne briedis girioj.
29.Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni.
30.Geriausia dorybė iš visų laikyti liežuvį už dantų.
31.Geros akys dūmų nesibijo.
32.Gerų tėvų geri ir vaikai.
33.Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.
34.Gėris nugali blogį.
35.Giliau arsi – gardesnę duoną valgysi.
36.Gilus protas, nors žmogus kuprotas.
37.Gilus vanduo neteka srauniai.
38.Gimti sunku, o mirti dar sunkiau.
39.Ginčai akli, ginčai kurti.
40.Ginčais proto neįrodysi.
41.Ginčydamasis greičiau sulauksi bėdos negu naudos.
42.Girk pabaigą, o ne pradžią.
43.Girta moteris ir už velnią bjauresnė.
44.Girtam ir avelė – panelė.
45.Girtam saulė klane miega.
46.Girtavimas – visų ydų motina.
47.Girtas – piktas lyg raganos piršlys.
48.Gyvais pinigais mokėti.
49.Gyvatė maža didį užmuša jautį.
50.Gyvena kaip inkstas taukuose.
51.Gyvenimas be vyro – kartesnis už pipirą.
52.Gyvenimas be žmonos – kaip daržas be tvoros.
53.Gyvenk vienybėj su žmonėmis, o kariauk su pagedimais savo.
54.Godok senelį, tai ir tau pasenus, kiti tave pagodos.
55.Graži būtų mergina, tik rankos per baltos.
56.Graži moteris – akims rojus, sielai – pragaras, o kišenei – skaistykla.
57.Graži žmona – ne sau, o kaimynui.
58.Greičiau šventu paliksi, nekaip visiems įtiksi.
59.Greita meilė kaip seilė.
60.Greitas kaip aitvaras.
61.Greiti pažadai vėjais išlaksto.
62.Greitus darbus vėjai renka.
63.Griešnos akys bijo šviesos.
64.Grožis reikalauja aukų.
65.Gudrybė mokina, gudrybė ir skandina.
66.Gudrybė retai kada su dora vienu keliu eina.
67.Gudrybė – tėvas suktybių, o motina – melagystė.
68.Gudrumas proto neatstoja.
69.Gudrumu visur pralįsi, bet ne iš visur sausas išlįsi.
70.Gudrus kaip lapė.
71.Gudrus kalba tik reikalui esant, durnas – visados.
72.Gudrus kitiems patarti, kvailas pačiam iš bėdos išsinerti.
73.Gudrus svetimas klaidas suskaityti, kvailas, kai reikia savo nors vieną pamatyti.
74.Gudrų apgauna, kvailas pats apsigauna.
75.Gvoltu bučiuojant, dvasia dvokia.

I,Į

1.Ieško adatos kupetoj šieno – suras kaip pernykščią žiemą.
2.Ieškodamas ir velnią surasi.
3.Ieškok berno, kuris dirbti moka, o ne tokio, kuris gražiai šoka.
4.Ieškok kaip aklas adatos.
5.Ieškok kaip druskos, ir rasi.
6.Ieškok kaip duonos ir rasi.
7.Ilga kalba be vaisiaus.
8.Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnį nuneš.
9.Ilgos kalbos nepadės, kur pinigas neskambės.
10.Imdamas galvok apie atidavimą.
11.Ir aitvaras ne visados pinigus neša.
12.Ir aitvaras turtų neprikraus, jei kišenė skylėta.
13.Ir aitvaras veltui pinigų neneša.
14.Ir aš pats jau žinau, kurio kaimyno puodas mano lašiniais kvepia.
15.Ir be gaidžio saulė patekės.
16.Ir dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.
17.Ir dumia kaip ragana, kačergą apžergusi.
18.Ir eina patylomis, kaip šešėlis per šiaudus.
19.Ir gandras ne kiekvienam laimę žada.
20.Ir gandro lizdas nuo bėdų neapsaugo.
21.Ir juodas darbas dabina žmogų.
22.Ir mažas kelmas išverčia vežimą.
23.Ir šuo kariamas pripranta.
24.Ir šventi puodus kulia.
25.Ir uždarius duris laikas bėga.
26.Ir velnias turi viršininką.
27.Iš adatos kirvio nepadirbsi.
28.Iš adatos šakes padarė.
29.Iš adatos vežimą priskaldo.
30.Iš aguonos grūdo vežimą priskaldo.
31.Iš aitvaro turto nebūsi laimingas.
32.Iš dainos žodžio neišmesi.
33.Iš darbo pažinsi žmogų.
34.Iš daug kalbos mažai naudos.
35.Iš didelio rašto išeina iš krašto.
36.Iš guolio nekepsi raguolio.
37.Iš kalbos gali spręsti apie darbą.
38.Iš kišenės byra pinigai.
39.Iš mažos gilės išauga didelis ąžuolas.
40.Iš menkos trobelės gali didis žmogus keltis.
41.Iš mėšlo virvę veja.
42.Iš pradžių – meiliai, vėliau – peiliai.
43.Iš šūdo vaško neišsunksi.
44.Iš tų miltų nekepsi duonos.
45.Iš vakaro nemiga – iš ryto nekela.
46.Išalkusiam duona rupi.
47.Iškultų šiaudų nebekulk.
48.Išmintingam nepritinka pykti.
49.Išmokyk, žmogus, akmenį plaukti.
50.Išpurtino kaip vanagas vištą.
51.Išsirinkau bernelį artojėlį.
52.Į akis taip, už akių – kitaip.
53.Į dangų su pinigais neįsipirksi.
54.Į dievo pagalbą tikėk, bet ir pats netingėk.

Y

1.Yra dvi taisyklės: vienas dievas danguj, viena motina žemėj.
2.Yra varlių, rasis ir gandras.

J

1.Jam paskolinsi – lopeta užmokės.
2.Jau giltinė dalgį galanda.
3.Jau ji liko kačėnų (kopūsto kotas) graužt, nabašninkų praust. (Apie senmergę).
4.Jaunam ir pelė dantis duoda.
5.Jaunystės griekai – senatvės vargai.
6.Jaustis kaip žuvis vandenyje.
7.Jei aš meluoju, tai tu vagi.
8.Jei moteris piršlys, tai velnias šliūbą duoda.
9.Jei ne pinigais, tai sėtiniais.
10.Jei nėr proto, ar su lopeta įmesi?
11.Jei sena merga ženijasi, tai ir vyžos ant mėšlyno šoka.
12.Jei širdžiai miela, akiai dailu.
13.Jei tau žalia akyse, dar nereiškia, kad atėjo pavasaris.
14.Jei tiesos negali pasakyti, geriau nutylėk.
15.Jei turi ką valgyti ir su kuo apsirėdyti, nieko geresnio neturėtum ir karalium būdamas.
16.Jeigu nori pamiegoti, reikia lovą pasikloti.
17.Jo burna nedurna – duodama žiojas.
18.Juo trobos dangum dengtos, lauku tvertos.
19.Juoda duona – ne badas.
20.Juodos gaspadinės rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona.
21.Juokas – dalykas rimtas.
22.Juoktis – sveika.
23.Jūra ligi kelių.
24.Jūrą perplaukęs, klane nuskendo.

K

1.Kad ir juodą duoną valgyt, bet savo tėvynėj.
2.Kad ir smilgeliai, bet vis nameliai.
3.Kad ir už ožio, bile čipką (ištekėjusios moters kepuraitė) užvožė, kad ir už jaučio, bile vyrą gaučiau.
4.Kad katės lotų, šuns nebereikėtų.
5.Kad nupiešti dramblį, pirmiausia reikia jį pamatyti.
6.Kad sapne rasiu, duosiu.
7.Kad velnias gimė, tai velnias ir bus.
8.Kada gi pekloj velnio nebuvo?
9.Kada pinigai kalba, tada tiesa tyli.
10.Kai girtas pažada, velnias juokiasi.
11.Kai velnias nieko negali padaryt, pasiverčia į bobą.
12.Kailiniai pečiaus nešildo.
13.Kaimynas artimesnis už giminaitį.
14.Kaip dirba, taip turi.
15.Kaip iš gaidžio kiaušinį.
16.Kaip pasiklosi, taip išmiegosi.
17.Kalba kalbą atveda.
18.Kalbėk ir akmenį rankoj turėk.
19.Kalbos – vežimais, o naudos – už grašį.
20.Kalbus kalbą, darbus darbą randa.
21.Kalk geležį, kol karšta.
22.Kam pinigai, tam ir teisybė.
23.Kame yra šviesos, ten ir šešėlių esti.
24.Karšta meilė greitai sudega.
25.Kartojimas – žinojimo motina.
26.Kas beldžia, tam atidaro.
27.Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus!
28.Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.
29.Kas nuo baimės bėga, tas į duobę įpuola.
30.Kas parašyta, nebus nė kirviu ištašyta.
31.Kas protingas, tas turtingas.
32.Kas savo kalbą niekina, kitos neišmoks.
33.Kas skaito ir rašo, tas duonos neprašo.
34.Kas su Dievu, ir Dievas su tuo.
35.Kas šuniui uodegą pakeltų, kad ne pats.
36.Kas tėvų neklauso, eina šunim šėko pjauti.
37.Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą.
38.Kas tyli, tą visi myli.
39.Ką darai – daryk gerai.
40.Ką gali padaryti šiandien, neatidėk rytojui.
41.Katė pečių pajudins!
42.Kerta medį virbalui dirbti.
43.Kiaulės gėdos neturi.
44.Kiaulės nosis smarvės nebijo.
45.Kiaušinis vištą moko.
46.Kiekviena pušis savo kraštui ošia.
47.Kieno burna karti, tam ir medus nesaldus.
48.Kitas skausmų nesumažins.
49.Kitų klausyk, ale savo protą turėk.
50.Kyšių neima, bet be dovanų neprisileidžia.
51.Klausk kvailio razumo.
52.Ko žiopsai kaip prūso kišenė?
53.Kojomis nosies nenušnypši.
54.Kokia obelis, tokie ir obuoliukai.
55.Kokie pinigai, tokios tvoros.
56.Kokie tėvai, tokie ir vaikai.
57.Kokius kas išaugina vaikus, su tokiais ir džiaugsis.
58.Koks paukštis, toks ir lizdas.
59.Koks tavoras, tokie ir pinigai.
60.Koks skausmas, toks ir dejavimas.
61.Koks tėvelis, toks ir sūnelis.
62.Koks valgis, toks ir dalgis.
63.Kol ąžuolas nesulapojo, nepadėk kailinių.
64.Kožnas savo protu džiaugias.
65.Kudlota kaip raganos šluota.
66.Kunigo pinigai, vilko pasninkas ir girto malda – vienam ponui tenka.
67.Kunigų pinigais pekla budavota.
68.Kuo giliau po mėšlą kapstaisi, tuo daugiau jis smirda.
69.Kupetose – ne šienas, skolose – ne pinigai.
70.Kuprotą oželį tik vilko dantis pataiso.
71.Kur gaidys veda, ten vištos eina.
72.Kur yra nelaimė, ten nėr pavydo.
73.Kur kirvis, ten ir kotas.
74.Kur matei, kad iš batų aulų šaudytų?
75.Kur kunigas – ten pinigai, kur davatkos – ten plepalai.
76.Kur nėra kančių, nėra ir maldų.
77.Kur pinigai, ten ir draugai.
78.Kur pinigai – ten teisybė, kur syla – ten galybė.
79.Kur prasčiokui kvepia, ten ponui smirda.
80.Kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi.
81.Kur širdis, ten ir laimė.
82.Kur žiūri – ten mėsa, kur pjauni – ten kaulas.
83.Kvailą ir bažnyčioj muša.
84.Kvailą pažinsi iš kalbos, gudrų – iš darbų.
85.Kvailys su pinigais – tai dar ne biznierius.

L

1.Labas vakaras po naudingai praslinkusios dienos.
2.Laikas brangesnis už pinigus.
3.Laikas – pinigai.
4.Laikas – pinigai, minutė – litas.
5.Laikas pinigais neskaičiuojamas.
6.Laikymas negeras pinigų ir gerus paikina.
7.Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui.
8.Laimė yra it stiklas, nes veikiai susikulia.
9.Laimė – ne piniguose, bet jų kiekyje.
10.Laimės kūdikis.
11.Laimingas, kuris gali privalgyti sulos su duona, nes, sulai esant, duonos nėra, duonai esant, sulos nėra.
12.Laimingą ir dorą visi myli.
13.Lakstai kaip kipšas po jaują.
14.Laksto kaip aitvaras.
15.Lapė ir pelė daug turi urvų.
16.Ledas slidus, gyvenimas žmogaus dar slidesnis.
17.Leki kaip sakalas, nutūpi kaip vabalas.
18.Lekia kaip be galvos.
19.Lenda į užpakalį be muilo.
20.Lenda kaip šapas į uodegą.
21.Lengva pasakyti, bet ne padaryti.
22.Lengva pažadėti, sunku ištesėti.
23.Lenk medį, kol jaunas.
24.Lėtoji kiaulė gilesnę šaknį knisa.
25.Lietuvį už vyžą skaito.
26.Liežuvio sauso nieks neklauso.
27.Lig neatsigėręs, nespjauk į vandenį: rasi pats sugersi.
28.Lig saulė patekės, rasa akis išės.
29.Liga ne sesuo.
30.Ligų puodelis.
31.Linai nesėti, o jau drobes audžia.
32.Linksmi neapveža nuliūdusių, nuliūdę nemyli juokingų.
33.Liolių raugalas.
34.Lipšni kalba apmaudą mažina.
35.Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas.
36.Liuosybės noras daugel kraštų pražudė.
37.Lovoj gulėdamas žuvies nesugausi.

M

1.Maišą druskos suvalgysi, tada žmogų pažinsi.
2.Maišosi kaip varlė ant kelio.
3.Martelė – ne dukrelė, anyta – ne motinėlė.
4.Marti kaip pipiras karti.
5.Maža gyvatė didį jautį užmuša.
6.Meile sotus nebūsi.
7.Meilė – kaip seilė: veikiai pragaišta.
8.Meilė – ne seilė, nenurysi.
9.Meilė viską nugali.
10.Meilėje ir kare – visos priemonės tinkamos.
11.Meilės ir kosulio nepaslėpsi.
12.Melagis duris atidaro, bet akis uždaro.
13.Melagis iš adatos vežimą priskaldo.
14.Melagiui ir tiesą sakant niekas netiki.
15.Melas duris atidaro, bet akis uždaro.
16.Melo kojos trumpos.
17.Melu gerai svečiuosna važiuoti, bet sunku namo grįžti.
18.Meluoja, kad net ausys kruta.
19.Meluoja kaip piršlys.
20.Meluok melą – išvesk galą.
21.Meluot nemeluoju, ale ir teisybę retai kada sakau.
22.Meluoti nemoku, o tiesos – nė pradėti.
23.Merga grieko verta.
24.Mergelės kilmę ir gražumą pinigai padidina.
25.Mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur dingsta.
26.Miegu sotus nebūsi.
27.Miklus kaip sausa šaka.
28.Mirtis kaip vagis – ateina neprašyta.
29.Mirtis metų neklausia.
30.Mirtis visus sulygins.
31.Mylėk žmoną kaip dūšią, krėsk kaip grūšią.
32.Mylėt ir žadėt nereikia pinigai mokėt.
33.Mokėk darbus dirbti, bet mokėk ir švęsti.
34.Moki žodį, žinai kelią.
35.Mokytas ir ant lentos gali gyventi.
36.Mokytas – iš knygų, o durnas – iš galvos.
37.Mokslas – didelė galybė.
38.Mokslas kišenės neplėšia.
39.Mokslas pinigai moka.
40.Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
41.Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas.
42.Moters perkalbėti negalėtų nė pats velnias.
43.Motinos dūžis – sviesto gniūžis.
44.Motinos meilė vis nauja.

N

1.Nakties darbai – dienos juokai.
2.Naktis – miegui, diena – darbui.
3.Namai namučiai, nors ir po smilga.
4.Namai – pragarai, be namų – negerai.
5.Nauja šluota gerai šluoja.
6.Ne bėda, kai duonos yra.
7.Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
8.Ne dyvas, kad šuva prarijo kirvį.
9.Ne iš varno subinės pinigai plūst.
10.Ne jėga kovojame, bet mokėjimu.
11.Ne mano kiaulės, ne mano pupos.
12.Ne naujuose namuose pinigai.
13.Ne piniguose laimė.
14.Ne su pinigais gyvensi.
15.Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę.
16.Ne tas kvailas, kuris paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta.
17.Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda.
18.Ne tas sotus, kuris laižos.
19.Ne toks velnias baisus, kokį jį piešia.
20.Ne toks velnias juodas, kaip jį moliavoja.
21.Ne vien duona žmogus gyvas.
22.Ne viskas auksas kas auksu žiba.
23.Neapykanta yra bloga patarėja.
24.Neapykantos sėkla nesėjama auga.
25.Nearsi, nesėsi – duonos neėsi.
26.Nedoras žmogus kitų dorybės neišmokys.
27.Neduok, Dieve, su gyvais velniais muštis.
28.Negali nežadėk, bet prižadėjęs ištesėk.
29.Negi sėdės kaip senmergės prie arbatos.
30.Negirk marčios be metų.
31.Nei karaliui iš debesų nekrinta į košę pinigai.
32.Nei krūtinės, nei šikinės.
33.Nei pakartas, nei paleistas.
34.Nei puta pūsti, nei pinigai mokėti.
35.Nei velnias, nei gegutė.
36.Nekenčia kaip katė grietinės.
37.Nekrutėsi – neturėsi.
38.Nelaimę sutinki, o pro laimę praeini.
39.Nelaimės ir vargai eina ne miškais, o žmonių sprandais.
40.Neliko akmens ant akmens.
41.Nemesk kelio dėl takelio.
42.Nemokytas ir iš atbulos knygos moka skaityti.
43.Nepeik pietų, kol alkanas.
44.Neperšokęs griovio nesakyk op.
45.Nesigirk, kad klojasi, nes nelaimė gali už durų stovėti.
46.Nesijuok, kad kaimyno pirtis dega.
47.Nesikelk su gandrais: su varnomis nukrisi.
48.Neskubėk ir būsi pirmas.
49.Nespręsk apie knygą iš viršelio.
50.Neša pinigus kaip aitvaras.
51.Net ir kiaulė eidama kriuksi.
52.Netempk į naktį.
53.Netikrus pinigus padaro žmonės, netikrus žmones padaro pinigai.
54.Netriesk Zapės pinigais.
55.Neturėti kur akių dėti.
56.Neturi miltų – duonos nekepk.
57.Nevaryk dievo į medį.
58.Nevedęs – kaip vilkas, vedęs – kaip šilkas.
59.Niekam nuo kalno nebyra pinigai.
60.Nieko nėra amžino.
61.Nors žabala, bet adatą mato.
62.Nuo adatėlės – ant kumelėlės.
63.Nuo kvailumo vaistų nėra.
64.Nuo ligos nepabėgsi.
65.Nuo likimo nepabėgsi.
66.Nuo mėsos pilvas vėpsos, nuo varškės dantys barškės.
67.Nuo miego dantys užpakaly išdygs.
68.Nuo žmonių kalbų ir po puodu nepasislėpsi.
69.Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
70.Nusisekė kaip senberniui piršlybos.
71.Nutarškėjo kaip raganos ratai.

O

1.Obuolys nuo obels netoli nurieda.

P

1.Paduok šluotą – bus tikra ragana.
2.Pagal rūbą sutinka, pagal protą palydi.
3.Palaidais plaukais tik ragana vaikščioja.
4.Palydėsiu, kad nakties neišneštum.
5.Pamesk mergų būdą, imki marčių darbą.
6.Papratimas – tai antras prigimimas.
7.Pareik, proteli, namo bent pavalgyti.
8.Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turėtų eiti ir nuo kurio net pasenęs nenuklystų.
9.Pas mus yra razumas, pas durnius pinigai.
10.Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.
11.Paseno, o proto neįgavo.
12.Pasidalintas skausmas – pusė skausmo, pasidalintas džiaugsmas – dvigubas džiaugsmas.
13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę).
14.Pasišiaušęs kaip senmergės kūšys.
15.Pasturgalis niežti – ženytis nori.
16.Pavydas žmogų ir suėda.
17.Peilis neaštrus, nuriekta duona kaip arimas.
18.Penkis litus pinigais ir utėlę su ragais.
19.Per auksą ir galą gauna.
20.Per savo šešėlį dar niekas nėra peršokęs.
21.Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas – ko jis vertas.
22.Pietūs nelaukia, o pietų reikia laukti.
23.Pijokas prageria, liurkis prakūrija, o durniaus ir taip pinigai praeina.
24.Pinigai cūdus daro.
25.Pinigai daug išveda blogio.
26.Pinigai duris atidaro.
27.Pinigai ėsti neprašo.
28.Pinigai – galvažudžiai.
29.Pinigai greit užkelia, ale greit ir nuleidžia.
30.Pinigai ir bjaurastis visada kartu.
31.Pinigai ir dorą žmogų išveda iš kelio.
32.Pinigai ir per mūrus įlenda.
33.Pinigai kunigo ieškojo, o nūnai kunigas pinigų.
34.Pinigai laimės neatstoja.
35.Pinigai lengvai paimti, lengvai ir išeina.
36.Pinigai mėgsta rankas kietas.
37.Pinigai – ne kilbasa, nesuuosi, kur padėta.
38.Pinigai – ne skutuliai.
39.Pinigai ne upeliu teka.
40.Pinigai – ne vanduo, nepasemsi.
41.Pinigai nėr viskas, bet be pinigų viskas yra niekas.
42.Pinigai niekada neišeina iš mados.
43.Pinigai po pasaulį vedžioja.
44.Pinigai rasti – dar ne tavo.
45.Pinigai – smertis.
46.Pinigai sunkiau išlaikyti negu uždirbti.
47.Pinigai – tai vanduo.
48.Pinigai teisia, pinigai baudžia.
49.Pinigai uždirbti yra malonesni.
50.Pinigai valdo pasaulį.
51.Pinigai viską padaro.
52.Pinigai žmogų neišganys.
53.Pinigai žmogų pakaria ir paleidžia.
54.Pinigai žmogų vaiku padaro ir į kapus nuvaro.
55.Pinigais užkrauti.
56.Pinigais užsiversti.
57.Pirkta meilė greit atvėsta.
58.Pyktis blogas patarėjas.
59.Pyktis grožiui kenkia.
60.Plaukia kaip pinigai į kunigo mašną.
61.Po darbo ir duonos pluta gardi.
62.Ponų daug, o dirbti nėra kam.
63.Pradeda adata, baigia arkliu.
64.Praskydo kaip šūdas ant lietaus.
65.Prie akių šilkas, už akių – vilkas.
66.Prie alaus netrūks draugų.
67.Prie tamsos daugiau drąsos.
68.Prisidirbo kaip ragana deguto.
69.Privalgė kaip per berno vestuves.
70.Privilioja su abraku, o paskui lanku.
71.Procevok savo nagais ir vartok tais pinigais.
72.Protas išmintį vedžioja.
73.Protas rankas ir kojas vaduoja.
74.Puola kaip bitės ant medaus.
75.Pusiau su bėda.

R

1.Ranka ranką mazgoja.
2.Rašo kaip su vištos koja.
3.Reikalingas kaip druska į barščius.
4.Roges ruošk vasarą.
5.Rublis kalba, rublis tyli.
6.Rudenį pinigai prie kožno žviegia.

S

1.Samdytas – ne gimdytas.
2.Saugok kaip savo akį.
3.Sava duona gardesnė už svetimus pyragus.
4.Savam krašte ir tvoros žydi.
5.Savam krašte pranašu nebūsi.
6.Savo ydas svarstyk, o artimo pamiršk.
7.Sąžinė graužia.
8.Sena meilė nerūdija.
9.Senatvė ateina nelaukiama.
10.Sena merga ir velniui ant kaklo kabysis.
11.Sena merga kaip vienagalė (žarna) – vis susiraukus.
12.Sena merga neatstoja nė menturio (lopetėlė košei maišyti).
13.Sena merga – sena padla.
14.Sena merga, senas šuo ir senas kunigas – tai vis viena (t.y. niekas jų nemyli.)
15.Sena merga svietui dėl vargo.
16.Sena merga ubagui – pratrydęs veršis kunigui.
17.Sena pana tai ne brokas, kad tik naujas andarokas.
18.Senai mergai bile tik su kelnėm ir gerai.
19.Senai mergai patiksi, nors nuo visų atliksi.
20.Senam dera patarti, o jaunam paklausyti.
21.Senam – nuodėmės, jaunam – niekai.
22.Sens – protu, jauns – gvoltu.
23.Senų mergų kartuvių nėr (t.y. už senmergystę nebaudžiama).
24.Sėdi kaip ant adatų.
25.Sėdi kaip ragana kertėj.
26.Sėdi lyg marti vakar vesta.
27.Siuvo mašną su švaika – pinigai pabiro.
28.Spardosi kaip arklys.
29.Skatiką pinigais ir varliukę su nagais.
30.Skausmo nei sėja, nei pjauna.
31.Skausmo neragavęs, laimės nepažinsi.
32.Skubėjimas – klaidų tėvas.
33.Skubėk lėtai.
34.Skubų darbą velnias neša.
35.Skubūs darbai – vieni vargai.
36.Smulkus kaip aguonos grūdas.
37.Sodai žydi – vilk kailinius.
38.Sodo nesodinęs, obuolių nori.
39.Spardosi kaip arklys.
40.Spjaudyk ir gaudyk.
41.Sprogo kaip muilo burbulas.
42.Svetima druska visada sūresnė.
43.Stovi kaip busilas ant vienos kojos.
44.Su baime maža laimė.
45.Su gandrais išlėksi, o su žvirbliais nukrisi.
46.Su išplėštais pinigais neilgai džiaugsies.
47.Su kuo sutapsi, tokiu ir pats tapsi.
48.Su melu nueisi, tik atgal negrįši.
49.Su melu netoli nuvažiuosi.
50.Su pinigais ir pragare nepražūsi.
51.Su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi.
52.Su pinigais į dangų neįkopsi.
53.Su pinigais kiekvienas gudrus.
54.Su pinigais nevaikšto.
55.Su pinigais visur gerai.
56.Su šviesa kelia, su tamsa gula.
57.Su taukinu snukiu teeina šeimynos samdyti.
58.Subembėjusio senbernio merga neprivobysi.
59.Surijo kaip aitvaras pakulas.
60.Susivėlus kaip ragana.
61.Sutinka kaip akmuo su kirviu.
62.Sutinka kaip šuo su kate.
63.Sveikata ir už auksą brangesnė.
64.Svetimi dūmai akis graužia.
65.Svetimi pinigai nešildo.
66.Svetimo skausmo nepasisavinsi.
67.Svetimu protu toli nenuvažiuosi.

Š

1.Šaukšte prigirdytų, kad galva tilptų.
2.Šaukštu saulės neuždengsi.
3.Šimtas litų – ne pinigai, mužikas – ne brolis.
4.Šimtą rublių pinigais ir utėlę su ragais.
5.Širdis moters mieruojas pinigais.
6.Šykštuolio pinigai šviesos nemato.
7.Šokinėja kaip gaidys.
8.Šventas kaip švento Jurgio eržilas.
9.Šviesa tunelio gale.

T

1.Tai kad prisigyveno: iš adatos išėjo.
2.Tai kirvis, kad gali boba Varšuvon nujot.
3.Tai pinigai nepatinka, tai valdžia.
4.Taisyk žodžiui vietą, kaip svečiui patalą.
5.Tam ir piršlys, kad meluotų.
6.Tamsu, nors į akį durk.
7.Tarp dviejų auklių vaikas be galvos.
8.Tarp trijų moterų vaikas be galvos.
9.Tas, kas gailisi blogų, kenkia geriems.
10.Taupyk duoną rytojui, o ne darbą.
11.Tausok nervus senatvei.
12.Teisybė akis bado.
13.Teisybė už saulę šviesesnė.
14.Teisybės pinigais neužklosi.
15.Ten aukso kalnai, kur mūsų nėr.
16.Tėvai peni vaikus žuvimis, o vaikai tėvus – šunimis.
17.Tėvai verkia, kad vaikas nevalgo, vaikas verkia, kad tėvas valgo.
18.Tėviškės dūmas už svetimą ugnį šviesesnis.
19.Tiesa akis bado.
20.Tiesa – mergelė liesa.
21.Tiesos maiše nepaslėpsi.
22.Tiesus kaip alkūnė, gudrus kaip avinas.
23.Tinginys ir kelią koja rodo.
24.Tinginys tingi, girtuoklis pralaka, o kvailas pats nežino, kur pinigą išleidžia.
25.Tik nelaimėje pažinsi draugą.
26.Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam.
27.Tiko kaip šūdas į kelnes.
28.Tikroji tiesa dažnai vaikšto su pilka sermėga.
29.Tyla – gera byla.
30.Tyli kiaulė gilią šaknį knisa.
31.Toks tokį pažino ir ant alaus pavadino.
32.Tol draugai, kol atskirai pinigai.
33.Tol klausiau tėvų, kol žąsino bijojau.
34.Tos pačios akys rauda, tos pačios juokias.
35.Trankosi kaip velnias po pragarą.
36.Traukinys šikančių nelaukia.
37.Tupi kaip višta ant kiaušinių.
38.Turi auksinę širdį.
39.Turškiasi kaip antis po vandenį.
40.Turtai laimės neatneša.
41.Turtingam ir aitvaras neša.
42.Turtingam tiesa nereikalinga.
43.Turtingas protą kišenėj nešioja.
44.Turtingą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais.
45.Turtingo ir melas teisingas.
46.Tušti puodai garsiai skamba.
47.Tvarka kaip bažnyčioj.

U

1.Už akių užbėgti.
2.Už dyką ir šuo neloja.
3.Už moterį galvą dėti, už tėvynę – tris.
4.Už vieną mokytą dešimt nemokytų duoda.
5.Užberk druskos ant uodegos – sugausi.
6.Užgiedojo kaip gaidys ant mėšlyno.
7.Užkasti pinigai nė vieno nešildo.
8.Užmerkti akis.
9.Užmokėti gyvais pinigais.
10.Užsigeidė kaip merga vaiko.
11.Užsivėręs tu manimi kaip adata ant siūlo.
12.Užteks visko per akis.

V

1.Vagie, kepurė dega!
2.Vaikai vanagai, kur tėvo pinigai.
3.Vaiką mylėk kaip dūšią, bet krėsk kaip grūšią.
4.Vaikščioja kaip antis, kanapėmis prisigėrusi.
5.Vaikšto kaip kūnas be dūšios.
6.Vaiposi kaip ragana prieš velnią.
7.Vakaras pranašesnis už rytą.
8.Vakaras rytą moko.
9.Vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi.
10.Vedybos kaip radybos.
11.Vedybos – ne vagystė.
12.Velnias dūšios, o šuva skolos neturi.
13.Velnio neštas ir pamestas.
14.Velniui katiliukas, o man pinigai.
15.Verkia duona tinginio valgoma.
16.Viena bėda – ne bėda.
17.Viena kregždė – dar ne pavasaris.
18.Vienam reikia pačios su galva, kitam su pinigais.
19.Vienas auga į protą, kitas – iš proto.
20.Vienas rublis ne pinigai, o tūkstantis – ne juokai.
21.Vieno – tiesa, o kito – nemelas.
22.Vienu medumi nebūsi sotus.
23.Vienu užpakaliu ant dviejų kumelių neatsisėsi.
24.Vienu užpakaliu dešimt suolų neužsėsi.
25.Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
26.Visi keliai veda į Romą.
27.Visi pinigai ir mašina.
28.Visi veršio pinigai.
29.Visiems pinigai skaitomi.
30.Visur gerai, namie geriausia.
31.Visur gražu, tik svetur neramu.
32.Visur tas pats velnias.
33.Vištai rūpi kagėti ir kiaušinius dėti.
34.Vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės – ne.
35.Vogti pinigai – ne geram daiktui pirkti.
36.Vogti pinigai prasvilina kišenę.

Ž

1.Žemė – akmuo, pinigai – vanduo.
2.Žėdnas gaidys mislija, kad anas gražiausiai gieda.
3.Žėlavoja kaip senmergė ant pelenų maišioko.
4.Žilas plaukas – sveikas protas.
5.Žilė galvoje, velnias uodegoje.
6.Žinai žodį – randi kelią.
7.Žino ir višta, kuomet ant laktos lėkti.
8.Žiopso kaip višta, kaulą prarijusi.
9.Žiūrėk akimis, klausyk ausimis.
10.Žiūrėk lauką vasarą, o sodą – rudenį.
11.Žiūri kaip akla višta į kiaušinius.
12.Žmogus užmano – Dievas padaro.
13.Žmona laiko tris trobos kertes, vyras tik vieną.
14.Žmona tik zyzti ir į akis lįsti.
15.Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.
16.Žodis – ne šūdas, neprilipo.
17.Žodis – sidabras, tylėjimas – auksas.
18.Žodis žvirbliu išskrenda, jaučiu sugrįžta.
19.Žodžiais kailinių nepasiūsi.
20.Žodžiu sotus nebūsi.
21.Žodžiu sužeisi, žodžiu ir pagydysi.
22.Žuvis nuo galvos pradeda dvokti.
23.Žvengia kaip arklys.