Kiti

Lietuvių liaudies patarlės apie turtą.

1. zopostlyvas bagotesnis ir už turtinga
2. zopostinis geresnis nei turtinis
3. zopostingas bagotesnis už turtingą
4. žmona miršta – vyrui turtai didėja
5. žmogus turtingas skaitos už protingą
6. žmogaus turtas kojų apačiose
7. žento turtai uošvį mažai džiugina
8. žagrė su akėčiom pačios neturtingos, o visą svietą maitina
9. vyriausiam broliui darbai, jauniausiam – turtai
10. vogdamas turtų nesukrausi
11. visas turtas po kojų
12. visas turtas į priekalką tilptų
13. visa manta ant pečių, visas turtas kišenėj
14. vienas geras draugas – didelis turtas, daug draugų – prapultis
15. vienas badauna, o kitas turtus krauna
16. vienas badauja, o kitas turtus krauna
17. vasara lietinga, žiema turtinga
18. vargšus šelpia ne turtingi, bet gailestingi
19. vargšas ieško valgio, turtingas apetito
20. vargdienis neturtėlis gal prikentės badą, kad ano maišo gale skylė atsirado
21. vaikams būk stiprus, o giminei turtingas
22. vaikai į turtus, o tėvai į vargus
23. vaikai – brangiausias turtas
24. vagystė nepraturtins, dosnumas nesuvargins
25. ubagas turtus krauna, bet ubagauna
26. ubagai į vaikus, ponai į turtus
27. turtus leidi – kvailiu darais
28. turtus krauna, o pats ubagauna
29. turtuolius ir beturčius – visus žemelė priglaudžia
30. turtuoliui tiesa nereikalinga
31. turtuoliui irgi vieno grabo gana
32. turtuoliui ir velnias į košės bliūdą šika
33. turtuoliui ir šūdas už košę
34. turtuolių tiesa amžinai liesa
35. turtuoliu neprisidengsi, vandeniu nepasiremsi
36. turtuolis prasikeikia turtus bekraudamas, varguolis – bevargdamas
37. turtuolis pinigus renka, o velnias mašną siuva
38. turtuolis neturi apetito, o varguolis – ko valgyti
39. turtuolio vaikus ir velnias supa
40. turtuolio padas auksu pamuštas, o širdis titnagu grįsta
41. turtų nustoję pažįstam jų gėrybę
42. turtu nepasidengsi, vandeniu nepasiremsi
43. turtų įgysi, bet proto nenupirksi
44. turtu danguj vietos neįsipirksi
45. turtu akys užverstos
46. turto tiek, kiek apkečia
47. turto neapžiosi
48. turtingųjų ydos greit pasekamos
49. turtingu patikėsi – gero neturėsi
50. turtingu išėjo, ubagu parėjo
51. turtingo padas auksu pamuštas, o širdis titnagu grįsta
52. turtingo ir melas teisingas
53. turtingo griekai – tai nėra niekai
54. turtingas, tai ir teisingas
55. turtingas, o šykštuolis – sidabrinė kiaulė
56. turtingas, kol turi
57. turtingas – garbingas ir laimingas
58. turtingas vargšo neužjaučia
59. turtingas turi ko valgyti, bet neturi apetito, gi vargšas turi gerą apetitą, bet ko valgyti
60. turtingas su pagyra lyginas
61. turtingas protą kišenėj nešioja
62. turtingas pabars, puikus neužtars
63. turtingas nubars, puikus nutars
64. turtingas kaip žydas ant kiaulių
65. turtingas kaip varlė plaukais
66. turtingas kaip nori, beturtis – kaip gali
67. turtingas ir šiokią dieną puotauja
68. turtingas džiūsta iš didelio turto, o vargšas – iš didelio vargo
69. turtingas daro kaip nori, beturtis – kaip gali
70. turtingas būsi, niekur nepražūsi
71. turtingas bijojo pinigų, ubagas – paršelio nustoti
72. turtingam turtai rūpi, neturtingam darbas
73. turtingam tiesa nereikalinga
74. turtingam pritinka vogt, o senam meluot
75. turtingam numirti sunku
76. turtingam ir velnias padeda
77. turtingam ir velnias duoda, ir dievas padeda
78. turtingam ir piktasis padeda
79. turtingam ir kipšas vaikus supa
80. turtingam ir gandras kiaušinius deda, o biednam…
81. turtingam ir Dievas padeda
82. turtingam ir aitvaras šika į košę, o biednam tai į barščius meža
83. turtingam ir aitvaras neša
84. turtingam griekų daugiau kaip niekų
85. turtingam duoti dovanas yra tai plėšti varpinyčią
86. turtingam bakanais kelias grįstas
87. turtingą visi garbina
88. turtingą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais
89. turtinga : šimtas žemėse, šimtas žmonėse, morka kišenėj
90. turtas – ragus, badas – nagus
91. turtas – ne žmogus, dagyvenamas
92. turtas – išmintingo tarnas, kvailio – ponas
93. turtas žalos nedaro
94. turtas užgyvenamas, o sveikata – ne
95. turtas turtu nebaidos
96. turtas nupliko, o lazda liko
97. turtas naudos turi, meilės, laimės neturi
98. turtas išdidus, skurdas gudrus
99. turtams galo nėra
100. turtai ne visuomet doriems kliūna
101. turtai laimės neduoda
102. turtai – šiaudų kūlys
103. turtą velnias pašienavo
104. turtą gal neturtas pasekti
105. toli girdėti ubago alus, o liga turtingo
106. tiršton košėn ir velnias taukų deda
107. teisingas nebus turtingas
108. tas svirnas yr turtingesnis, kurio durys yra retai daromos
109. tada praturtės, kai karvei balnas derės
110. šykštus ir turtingas
111. šykštus didžturtis yra biednesnis už ubagą
112. šykštuolis krauna turtus, o nežino kam
113. svetimi turtai nešildo
114. svetimas turtas užburtas
115. svetimas turtas savą kaip saulė sniegą dildo
116. svetimas turtas nemeilus
117. svetimas turtas naudos neatneša
118. svetimas turtas ir savo turtą išveda iš namų
119. svetimas turtas akis bado
120. sveikata turtus sukrauna
121. sveikatą praradęs nė turto neteksi
122. sveikata – didžiausias turtas
123. sveika žmona vyrui miela, turtinga sesuo – broliui miela
124. svečią vaišindamas turtų nenustosi
125. sūnus turtus krauna, o tėvas ubagauna
126. sulig turtu ir skrynia
127. su turtingu visi skaitosi, o su beturčiu – nbiekas
128. su turtingu gert paliauk, velik nuo jo atsitrauk
129. su stipresniu nesigrumk, su turtingesniu nesipešk
130. su razumnu ir susiūturt gera
131. su plikiu nesipešk, su turtingu nesilošk
132. su galiūnu nesipešk, su turtingu nesiteisk
133. su galiūnu nesipešk, su tinginiu nesiteisk
134. sodžius dvarui pavydi, beturtis – turtingajam
135. smertis valandas skaito, o žmogus turtus krauna
136. šliubam – kad eit, šveplam – kad ūturt
137. slinkiui skurdą, darbininkui turtą yra Pondievas palikęs
138. skolos bijosi – turtų nepadarysi
139. širdis duoda, ne turtas
140. rugiai dirvoj byra, pono turtai byra
141. reikia bijoti vienkiemio šunies ir vienturtės dukteries
142. prilipo kaip turtuolio širdis prie pinigų
143. praturtės, kai karvei balnas derės
144. praturtėjo – iš giminės išėjo
145. pondzius yra davęs slinkiui skurdą, darbininkui turtą
146. ponas turtingas, jam gera, šuva kudlotas, jam šilta
147. pirmas draugas – neturtas
148. pinigus moka ne turtingas, bet skolingas
149. pinigingam ir dangun kelias atviras
150. pavyduolio turtuolio sunki mirtis
151. paskui turtuolius nespėsi
152. pasigėręs turtingas, blaivus vargšas
153. pas tą ilsis turtai, kurs lygiai dirbti prigudęs
154. pas Dievą turtai, miške budinkai
155. palaidūnui turto nepririnksi
156. pajuostė – visas moters turtas
157. padaryk mane žinančiu, aš tave padarysiu turtingu
158. ožys – velnio turtas
159. nutvėrė kaip turtuoliui už širdies
160. nors ir be galvos, bet tik turtingas
161. nori daug turėti, reikia darbą mylėti
162. norėt nuo velnio išganymo, nuo turtplėšio pagalbos
163. nieko nėra nedoresnio už moterišką turtingą
164. nežiūrėk turto, o stotko
165. nežiūrėk bagotumo, bet razumo
166. nevydžiams, negirdžiams tavo turtas pateks
167. neveizėk į turtą, bet žiūrėk į žmogų
168. neturtuose ir meilė apkarsta
169. neturtingas, ale protingas
170. neturtingas ir duoną plonai riekia
171. neturtas skystą košę verda
172. neturtas mėgsta slapstytis
173. neturtas ir didelį girtuoklį pagadina
174. neturtas – ne yda
175. neturtai baras
176. netekėk už turtingo – varge liksi
177. neteisus turtas neskalsus
178. neteisus grašis neina į kaupą
179. nešykštus – neturtingas, nedosnus – negarsingas
180. nesvarbu turtai ir dvarai – svarbu, kad gerai padarai
181. nesu toks turtingas, kad pigius daiktus pirkčiau
182. nesikėsink į kito turtą – o savo prarasi
183. nesigirk tėvo turtais, pasigirk savo darbais
184. neprašyk turtingo, bet gero
185. neimk turtuolės, bet imk darbštuolę
186. neimk turtingos, ba nebus širinga
187. neik su stipriu ristis, nė su turtingu bylinėtis
188. neik su stipriu į muštynes ir su turtingu į bylą
189. neik į barnį su žmogum turtingesniu, idant…
190. nei šykštus, nei turtingas, nei dosnus, nei garsingas
191. negerbs parėdai gražiausi, nei turtai, jei nėra proto
192. neduok, Dieve, didžių turtų, nes užmiršiu tave, neduok didžio vargo, nes prakeiksiu save
193. neduok, Dieve, didelio vargo, ba prasikeiksiu ir neduok didelio turto, ba iš galvos išeisiu
194. nebijok išleisti tūkstančiais, bijok išleisti centais – visada turtingas būsi
195. ne visi galingi, ne visi turtingi
196. ne visad turtingas yra išmintingas
197. ne turtuose laimė
198. ne turtingas duoda, bet gailestingas
199. ne turtas puošia namus, bet taikingas gyvenimas
200. ne tas yra laimingas, kuris turtingas, bet tas, kuris protingas
201. ne tas turtingas, kuris turi, o tas, kuris duoda
202. ne tas turtingas, kuris turi, o tas, kuris duoda
203. ne tas turtingas, kuris daug turi, bet tas, kuris moka pasinaudoti tuo, ką turi
204. ne tas turtingas, kas daug turtų turi, bet tas, kas ramia sąžine
205. ne su turtu gyvensi, bet su žmogumi
206. ne auksas, o darbštumas žmogui yra didžiausias turtas
207. mokslas – turtas, kurio niekas neišplėš: numirsi – su savimi nusineši
208. mirdamas turtų nenusineši
209. miegas – ubagas, darbas – turtuolis
210. mergužėlės visas turtas marškinėliai ir padurkas
211. mažturtis – daugianoris
212. lobis draugus daro, neturtas pravaro
213. linksmas kaip pavasaris, turtingas kaip ruduo
214. liks turtai ir dvarai, ir ta vietelė, kur gyvenai
215. lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos skylę, nekaip turtuoliui įeiti į dangų
216. Lakmonas, Žarieniuškio ponas, visai nupliko, žydas turtingu paliko
217. Laižuvoj klebonas pusprotis turtingas, paskiau plikis, bet išmintingas
218. kur neturtas, ten ir nezgada
219. kur dideli turtai, ten žmonės nevalgę
220. kuomet turtingas, draugų vis turėsi, varge pastojęs, nė vieno nerasi
221. kuo tutringas dyvijasi, tuo beturtis žyvijasi
222. kuo bagočius dyvijas, tuo beturtis žyvijas
223. kunigo turtas, mergos kraitis vienodu keliu nueina
224. kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna
225. kunigas apie dangų bliauna, o pats žemės turtus krauna
226. kūnas subrendęs, laikas tekėti, turtui nesant, reikia kentėti
227. kryžius – turtas Atpirkėjo, ką Jis myli, tam uždėjo
228. kots burtas, ale mažas turtas
229. kortomis turtų nesupilsi
230. kol vienas praturtės, dešimt nubiednės
231. kol turtingas numirs, tai neturtingas pastirs
232. kol turtingas ir draugų daug
233. kol pats turtingas, tai ir ponai pažįsta
234. kokie turtai, toks ir pelnas
235. ko žmogus nepraturtėji lig 30 metų, po 30 tai tiek
236. kas turtingas, to ir teisybė
237. kas turtingas, tas ir išmintingas
238. kas tik turtingesnis, tas ir galingesnis
239. kas su aitvaru susidėjo, tas svetimo turtu prabagotėjo
240. kas nori turtingu pastoti, tam reikia nemiegoti
241. kas neskūpus – neturtingas, kas neduoda – negarsingas
242. kas kito daiktų negerbia, tas ir savo neturi
243. kas jaunystėj utėlingas, tas išaugęs bus turtingas
244. kas jaunystėj turtus eikvoja, tas senystėj šunio būdoj nakvoja
245. kas į sveikatą, tas į turtą
246. kas girtas neturtingas, tas ir dvės – neturės
247. kas gimęs nebagotas, ir mirs – neturės
248. kas galingas, tas ir turtingas
249. kas daug turi, tam ir Dievas duoda
250. kartais ir turtuoliai badu miršta
251. karčemoj visi turtingi, kai namo pareina – nėr ko valgyti
252. kam Dievas turto davė, tam ir vargo daugiau sunčia
253. kaip lokamčius prisirišęs širdį prie turtų
254. kad būtum tokia linksma kaip pavasaris, turtinga kaip ruduo, greita kaip ežys, veislinga kaip kiaulė
255. ką giminėms turtą palikt, geriau svetimiems
256. juo turtingesnis, juo šykštesnis
257. jos turto kaip katino čiaudulys
258. jeigu pinigų neturėsi, tai ir su turtuoliais nesėdėsi
259. jei turtingas, tai ir kvailas
260. jei nori būti turtingas, tai vikriai darbais verskis
261. jei neturtas vargas, tai ir meilė nieko nepadės
262. jei mirtis pinigus imtų, turtuoliai nemirtų
263. jei geras knygas skaitysi, tai būsi protingas, jei uždirbtus pinigus taupysi, tai būsi turtingas
264. jei degtinę gersi, tai turtą ir sveikatą per nieką leisi
265. jaunu būdamas ar turtingu, kur nujosi, ten pristosi
266. išplėštais turtais trečioji karta nesidžiaugs
267. išmintingus ir turtingus visi pažįsta
268. iš visų turtų liks grabas ir kapas
269. iš vienturtės dukters ir iš gončo šuns nieko gero
270. iš neturto skystą košę verda
271. iš kalbos turtuolis, o namie varguolis
272. iš aitvaro turto nebūsi laimingas
273. ir turtuolis viena burna tevalgo
274. ir gerą žmogų netikėti turtai pagadina
275. ir aitvaras turtų neprikraus, jei kišenė skylėta
276. į neturtą bus gerai ir tas
277. į medį lipa – ir visas turtas drauge
278. gyrės puodas netaukuotas kaip tas turtingočius
279. grožis ir turtai praeis, o žmona liks
280. glauskis bėdoje išmintingo, bet ne turtingo
281. girto turtai ant liežuvio galo
282. girto turtai ant liežuvio galo
283. Girdiškėj nieko gero neišgirsi: žmonės neturtingi, klebonas plikis
284. gimsta laimingas, o ne turtingas
285. geriau turto netekti, negu sveikatos nustoti
286. geriau poilsis darbe negu pavojus turte
287. geriau neturtėliu negu kvailiu
288. geriau mokytam biednam nekaip turtingam kvailam
289. geriau būti protingam, nekaip turtingam
290. geriau būti neturtėliui teisingam, o turtingam neteisingam
291. geriau biednam su garbe būti, negu turtingam su gėda pūti
292. geriau badu mirk, bet neik į turtuolių namus
293. gerdamas nepraturtėsi ir rytdienai skatiko nesudėsi
294. gerais darbais turto neįgysi, mūro rūmų nepastatysi
295. gerai turtingam vogt, o plikiui peštis
296. gerai senam meluoti, turtuoliams vogti
297. gėda turtingam vogti, vedusiam merginėti, o senam meluoti
298. garbė rūpi turtingam, duona – alkanam
299. gal aitvarą turi, kad taip turtingas?
300. elgetų turtai – žmonių aruodai
301. dviejų grabų nereikės
302. duok, Dieve, turtų, o meilės atsiras
303. duodamas visą turtą išdalysi, o visų vis tiek neapdalysi
304. duodamas nesubiednėsi, vogdamas nepraturtėsi
305. Dievo turtai neišsemiami
306. Dievas turtus rodo
307. Dievas tik turtingiems geras
308. Dievas myli vargšą, bet padeda ir turtuoliui
309. didžiausias turtas sveikata
310. didis turtas – susiedas geras
311. dideli turtai į pragarą stumia
312. dėl kampiuko nei pabiednėsi, nei praturtėsi
313. darbininkai badauja, o turtuoliai puotauja
314. būk turtingas, bet būk ir protingas
315. brolis myli turtingą seserį, vyras – sveiką žmoną
316. bijok vienturtės mergos – išpestyta
317. bijok šunies ir vienturtės duktės
318. beturtis netikęs, o pasenęs atlikęs
319. beturtė niekuomet nepagadins gero žmogaus, o turtas – visuomet
320. begerdamas namus ištuštino, bet žydą praturtino
321. begeisdamas stiklelio, prarasi turtelį
322. bėdoj namo nepastatysi, bėdoj turto neįsigysi
323. be kraičio grožis mažai tepadės, kuri turtinga, toji greičiau ištekės
324. baloje aukso nesurasi, turtų neiškasi
325. bagočius badu miršta
326. atstankingas pereina turtingą
327. apkumpdamas nepraturtėsi
328. Antašavos ponai menki, žmonės turtingi
329. ant vieno turtingo šimtas elgetų
330. Amerika tinginio nepraturtina, durniaus nepramokina
331. akylas plikis neveizi į turtingus, bet į dar plikesnius
332. Aknystoj kunigas protingas – paliks turtingas
333. akmuo, vis ritamas, neapželia, žmogus, bėdų blaškomas nepraturtėja
334. aitvaru turtėjau, kol prakaitą liejau
335. aitvaro atneštas turtas dažnai ašarom pavirsta
336. aitvaras visiems darbštiesiems turtus neša
337. … kaip giminės prie turtingo