Vestuviniai sveikinimai

Ponai svečiai ir ponios viešnios, išklausykit dekretą apie baisingus vieno melagio ir suvedžiotojo nusidėjimus!
Gimė tasai bestija anais dyvinais metais, kuomet katės šunis pjovė, zuikis būgną mušė, lapė alų darė, šunys giedojo, žuvys lekiojo, senos bobos veršius kirpo, mergikės tekėti nenorėjo, o vaikiai j anas nė žiūrėti nežiūrėjo... Tasai guvus berniokas, vilkų penėtas, vėjų nešiotas per visą margą svietą, augo ir išaugo į baisų veltėdį ir melagį, tikrą vagį. Klausiat, ką jis pavogė? Ogi gražią panelę, jauną mergelę... Klausiat, kaip pavogė? Ogi piršliauti pasišovęs. Atvyko tasai niekadėjas į jaunos panelės tėviškėlę ir pripliurpė, priskalatijo mergelei ir jos seniems tėveliams, kad už žalių girių, už lygių laukų gyvena puikiuose rūmuose dailus jaunikaitis, tikras bajoraitis. Ir yra jisai tą jauną mergelę nusižiūrėjęs, taip širdingai įsimylėjęs, kad nė dienos be jos išturėti nebegali. Ir jei tik ji sutiksianti už jo tekėti, turėsiant visko ligi valiai: mūro dvarą su langais deimantiniais takais sūriais grįstais, nuo gausybės dešrų ir skilandžių klėtis lūžtančias, būsianti užjūrių šilkais aprėdyta ir valdysianti viską, kaip tikjos širdis lieps... Pasiklausė jaunoji mergelė tų gražių postringavimų ir patikėjo, o patikėjusi ištekėjo... O ką mes, visi čionai atvykę, suradom? Medines trobas, varnalėšomis paramstytas, langus, lenčikėmis užtaisytus, klėtį nedabudavotą ir šunį gauruotą... Apgauti pasijutę, ryžomės tokį piršlį melagį nuteisti. Ilgai mintijome, kokią bausmę jam paskirti: ar grybų kotais užmėtyti, ar dešromis užplampyti, ar katėmis užpjudyti, ar leisti veršiams užbadyti? Dvi dienas galvojom: pakaušius kąsėm, kol nenupliko, laužėm galvas, kol nenulūžo, ir sumąstėm, kad suvis geriausia būtų tokį netikėlį pramaniūgą pakarti. Ne tik pakarti, bet dar iš jo šulų naudingų rakandų subudavoti. Iš makaulės pasidirbinsim liktarną, iš akių puodelius, iš ausų dubeniokus, iš dantų smailus kaltus, iš gerklės triūbas, iš pilvo būgną, iš kaulų kočėlus, iš rankų grėblius, o iš grobų vėdarų prisikepsma ir šauniai pasibūsma. Tai vis bus iš melagio kokia nauda! Ant tų žodžių mūsų prakalba baigias. Po tuo ir pasirašome...